hostname là gì

hostname là tên gán cho máy khi nó gắn vào hệ thống mạng, tên này phải là duy nhất trên mạng nó kết nối, nhằm đảm bảo các máy có thể liên lạc với nhau thông qua tên này mà không cần địa chỉ IP

Để xem hostname của máy gõ lệnh:

hostname

Đổi hostname

Giả sử đổi thành hostname mới là server1.mydomain.com, đầu tiên dùng lệnh hostname sau:

hostname server1.mydomain.com

Sau đó mở và chỉnh sửa file /etc/sysconfig/network (mở bằng vi hoạc nano)

vi /etc/sysconfig/network

Chỉnh sửa thành

NETWORKING=yes
HOSTNAME=server1.mydomain.com

Trên CentOS 7 có thể cần thiết lập cả trong file /ect/hostname,mở file này ra

vi /ect/hostname

Thiết lập nội dung là:

server1.mydomain.com

Thiết lập local newtwork

# nano /etc/hosts
127.0.0.1   localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
X.X.X.X     server1.mydomain.com

Khởi động lại máy hoặc mạng

# service network restart

Kiểm tra

# hostname
server1.mydomain.com

ping localhost

Đăng ký nhận bài viết mới