Hostname (Bài trước)

FILE COMMANDS - CÁC LỆNH VỀ FILE

 • li - Liệt kê thư mục
 • li -al - liệt kê thư mục, cả file ẩn
 • cd đường-dẫn-thư-mục - chuyển đến thư mục
 • cd - chuyển đến thư mục gốc
 • pwd - hiện thị thư mục hiện tại
 • mkdir tên-thư-mục - tạo thư mục
 • rm filename - xóa file
 • rm -f filename - xóa file không cần hỏi
 • rm -r thư-mục - xóa thư mục
 • rm -rf thư-mục - xóa thư mục, không hỏi
 • cp file1 file2 - copy file1 vào file2
 • mv file1 file2 - di chuyển file, đổi tên file
 • ln -s file link - tạo symbolic link ('link' trỏ đến file)
 • touch file - tạo file hoặc cập nhật file
 • cat > file - đè nội dung soạn thảo vào file (CTRL+D để ghi lại)
 • cat file - hiện thị nội dung file
 • more file - hiện thị nội dung file
 • less file - hiện thị nội dung file
 • head file - hiện thị 10 dòng đầu của file
 • tail file - hiện thị 10 dòng cuối của file

KẾT NỐI SSH

 • ssh user@host - kết nối đến host với user
 • ssh -p port user@host - kết nối có chỉ ra port

CÀI ĐẶT SOFTWARE

 • ./configure
  make
  make install

LỆNH VỀ MẠNG - NETWORK

 • ping host - ping đến host
 • dig domain - lấy thông tin DNS cho domain
 • wget file - tải file
 • curl --head url - xem phần header của URL

THÔNG TIN HỆ THỐNG

 • date - ngày/tháng giờ hiện tại
 • cal - lịch tháng hiện tại
 • uptime - thời gian hệ thống hoạt động (kể từ khi khởi động)
 • w - xem các user đang online trong hệ thống
 • whoami - tài khoản đang đăng nhập
 • uname -a - thông tin hệ thống linux
 • cat /proc/cpuinfo - thông tin CPU
 • cat /proc/meminfo - thông tin bộ nhớ
 • df - thông tin đĩa cứng
 • df -BM - thông tin đĩa cứng
 • du - thông tin thư mục
 • du -sh - thông tin thư mục
 • du --max-depth=1 -B M |sort -rn - thông tin thư mục, xếp theo dung lượng
 • free - thông tin bộ nhớ trống và swap

TÌM KIẾM - SEARCHING

 • grep 'word' file1 file2 ... - tìm kiếm 'word' trong file1, file2 ...
 • grep -rnw '/path/to/somewhere/' -e 'word' - tìm kiếm các file chứa 'word' trong thư mục
 • locate "*.png" - tìm vị trí theo tên file

PROCESS

 • top - các tiến trình đang chạy
 • ps -aux - các tiến trình đang chạy
 • kill -9 PID - dừng tiến trình PID
 • killall [process name] - dừng tiến trình

FILE PERMISSION

 • chmod octal file - thay đổi permission
  octal con số bát phân (1)(2)(3) thể hiện permision (rwx == read-write-execute)
 • chmod 775 file - rw cho owner, rx cho group/world
 • chmod 777 file - file rwx cho tất các các user
 • chmod -R 755 directory-name/ - thiết lập cho toàn thư mục
 • chown -R owner:group file/directory - đổi owner|group của file

NÉN FILE

 • tar -cvf /tenfilenen.tar /thu-muc-can-nen - nén thư mực vào .tar
 • tar -xvf file-nen.tar - giải nén file .tar
 • gzip file - nén file thành file.gz
 • gzip -d file.gz - giải nén file.gz

Đăng ký nhận bài viết mới
Hostname (Bài trước)