Liên hệ
server

Các lệnh linux cơ bản, hữu ích cần biết

Một số lệnh linux cơ bản, thường dùng, các dòng lệnh linux có thể thực hiện qua putty, lệnh về process, lệnh phân quyền, lệnh nén và giải nén

FILE COMMANDS - CÁC LỆNH VỀ FILE

 • li - Liệt kê thư mục
 • li -al - liệt kê thư mục, cả file ẩn
 • cd đường-dẫn-thư-mục - chuyển đến thư mục
 • cd - chuyển đến thư mục gốc
 • pwd - hiện thị thư mục hiện tại
 • mkdir tên-thư-mục - tạo thư mục
 • rm filename - xóa file
 • rm -f filename - xóa file không cần hỏi
 • rm -r thư-mục - xóa thư mục
 • rm -rf thư-mục - xóa thư mục, không hỏi
 • cp file1 file2 - copy file1 vào file2
 • mv file1 file2 - di chuyển file, đổi tên file
 • ln -s file link - tạo symbolic link ('link' trỏ đến file)
 • touch file - tạo file hoặc cập nhật file
 • cat > file - đè nội dung soạn thảo vào file (CTRL+D để ghi lại)
 • cat file - hiện thị nội dung file
 • more file - hiện thị nội dung file
 • less file - hiện thị nội dung file
 • head file - hiện thị 10 dòng đầu của file
 • tail file - hiện thị 10 dòng cuối của file

KẾT NỐI SSH

 • ssh user@host - kết nối đến host với user
 • ssh -p port user@host - kết nối có chỉ ra port

CÀI ĐẶT SOFTWARE

 • ./configure
  make
  make install

LỆNH VỀ MẠNG - NETWORK

 • ping host - ping đến host
 • dig domain - lấy thông tin DNS cho domain
 • wget file - tải file
 • curl --head url - xem phần header của URL

THÔNG TIN HỆ THỐNG

 • date - ngày/tháng giờ hiện tại
 • cal - lịch tháng hiện tại
 • uptime - thời gian hệ thống hoạt động (kể từ khi khởi động)
 • w - xem các user đang online trong hệ thống
 • whoami - tài khoản đang đăng nhập
 • uname -a - thông tin hệ thống linux
 • cat /proc/cpuinfo - thông tin CPU
 • cat /proc/meminfo - thông tin bộ nhớ
 • df - thông tin đĩa cứng
 • df -BM - thông tin đĩa cứng
 • du - thông tin thư mục
 • du -sh - thông tin thư mục
 • du --max-depth=1 -B M |sort -rn - thông tin thư mục, xếp theo dung lượng
 • free - thông tin bộ nhớ trống và swap

TÌM KIẾM - SEARCHING

 • grep 'word' file1 file2 ... - tìm kiếm 'word' trong file1, file2 ...
 • grep -rnw '/path/to/somewhere/' -e 'word' - tìm kiếm các file chứa 'word' trong thư mục
 • locate "*.png" - tìm vị trí theo tên file

PROCESS

 • top - các tiến trình đang chạy
 • ps -aux - các tiến trình đang chạy
 • kill -9 PID - dừng tiến trình PID
 • killall [process name] - dừng tiến trình

FILE PERMISSION

 • chmod octal file - thay đổi permission
  octal con số bát phân (1)(2)(3) thể hiện permision (rwx == read-write-execute)
 • chmod 775 file - rw cho owner, rx cho group/world
 • chmod 777 file - file rwx cho tất các các user
 • chmod -R 755 directory-name/ - thiết lập cho toàn thư mục
 • chown -R owner:group file/directory - đổi owner|group của file

NÉN FILE

 • tar -cvf /tenfilenen.tar /thu-muc-can-nen - nén thư mực vào .tar
 • tar -xvf file-nen.tar - giải nén file .tar
 • gzip file - nén file thành file.gz
 • gzip -d file.gz - giải nén file.gz

Vui lòng đăng ký ủng hộ kênh