Lập trình PHP
shebang (shell) (Bài trước)
(Bài tiếp) Bật tắt selinux

Cài đặt Exim trên CentOS

Exim là dịch vụ có chức năng chuyển email (Mail Transport Agent - MTA). Để cài đặt Exim trên CentOS thực hiện các lệnh:

yum -y install epel-release
yum -y install exim

Sau khi cài đặt, chạy các lệnh thiết lập dịch vụ:

systemctl start exim
systemctl status exim
systemctl enable exim

File cấu hình Exim lưu tại /etc/exim/exim.conf (kiểm tra bằng lệnh exim -bV

Mở file này ra thay đổi một số cấu hình vi /etc/exim/exim.conf như:

primary_hostname = yourdomain.com

Gửi thử email

echo "Subject: test Exim email" | /usr/sbin/exim -v youremail@gmail.com

Thay sendmail mặc định bằng exim

mv /usr/sbin/sendmail /usr/sbin/sendmail.original
chmod u-s /usr/sbin/sendmail.original
ln -s /usr/sbin/exim /usr/sbin/sendmail

Gửi thử

echo "Subject: test Exim email" | /usr/sbin/sendmail -v youremail@gmail.com

Gửi thử email bằng PHP

$from = "fromemail@gmail.com";
$to = "toemail@gmail.com";
$subject = "Simple test for mail function";
$message = "This is a test to check if php mail function sends out the email";
$headers = "From:" . $from;

if(mail($to,$subject,$message, $headers))
{
    echo "Test email send.";
}
else
{
    echo "Failed to send.";
}


Đăng ký nhận bài viết mới
shebang (shell) (Bài trước)
(Bài tiếp) Bật tắt selinux