Ràng buộc (Bài trước)

Chỉnh sửa bảng với ALTER TABLE

Với ALTER TABLE nó cho phép bạn thay đổi cấu trúc bảng đang có bằng cách thêm cột mới, xóa cột, chỉnh sửa thông tin các cột (tên cột, thay đổi dữ liệu cột SQL). Nó cũng cho phép bạn thêm, xóa một số dàng buộc có trong bảng. ALTER TABLE dễ dàng áp dụng cho nhiều hệ quản trị CSDL: MySQL, SQL Server ...

Để thực hành, hãy dùng câu lệnh create table, tạo ra một bảng có tên Persons, trong bảng có các cột như: PersonID (là khóa chính primary key), LastName, FirstName, Address, City.

Trước tiên thêm bảng mới Persons nếu chưa có:

CREATE TABLE Persons (
  PersonID int,
  LastName varchar(255),
  FirstName varchar(255),
  Address varchar(255),
  City varchar(255),
  PRIMARY KEY(PersonID)
);

Thêm một cột vào bảng ADD COLUMN

Cú pháp thêm cột mới vào bảng như sau

ALTER TABLE tên_bảng
ADD tên_cột kiểu_dữ_liệu_cột

Ví dụ thêm cột mới có tên DateOfBirth vào bảng Persons với kiểu dữ liệu là year (tùy thuộc vào CSDL bạn có thể chọn kiểu khác như int trong SQL Server).

ALTER TABLE Persons
ADD COLUMN DateOfBirth year
Chạy thử

Khi thi hành lệnh trên, cột mới thêm vào bảng. Các dòng dữ liệu có sẵn thì trường dữ liệu mới thêm này (DateOfBirth) sẽ có giá trị mặc định, với trường hợp trên nhận NULL

Tải CSDL SQLite mẫu để thực hành hoặc Chạy SQL Online

Xóa đi một cột trong bảng DROP COLUMN

Cú pháp xóa đi một cột trong bảng như sau

ALTER TABLE tên_bảng
DROP COLUMN tên_cột

Ví dụ xóa đi cột có tên DateOfBirth của bảng Persons

ALTER TABLE Persons
DROP COLUMN DateOfBirth
Chạy thử

Đổi kiểu dữ liệu một cột

Thực hiện đổi kiểu dữ liệu cột có một số khác nhau tùy thuộc vào hệ quản trị CSDL: MySQL, SQL Server ...

Đổi kiểu dữ liệu cột MySQL

ALTER TABLE table_name
MODIFY COLUMN column_name datatype

Đổi kiểu dữ liệu cột SQL Server / Access

ALTER TABLE table_name
ALTER COLUMN column_name datatype

Với SQLite xem thủ thuật dưới

Đổi tên một cột

Đổi tên cột trong MySQL

ALTER TABLE
  tablename
CHANGE
  oldcolumn
  newcolumn datatype

Đổi tên cột trong SQL Server

Trong SQL Server bạn phải thực hiện truy vấn chạy thủ tục sp_rename, cú pháp như sau

EXEC sp_rename 'tên-bảng.tên-cột-cũ', 'tên-cột-mới', 'COLUMN';

Đổi tên cột trong SQLite

Đổi tên cột trong SQLite bạn cần dùng thủ thuật theo các bước: tạo ra bảng mới, cấu trúc như bảng cũ nhưng thêm cột mới, sau đó insert toàn bộ dữ liệu bảng cũ vào bảng mới, xóa đi bảng cũ, đổi tên bảng mới trở lại tên bảng cũ.

Ví dụ có bảng team đã có dữ liệu với cấu trúc được tạo ra như sau:

CREATE TABLE team(Name TEXT, Coach TEXT, City TEXT)
Chạy thử

Giờ muốn đổi cột City thành tên Location, trước tiên đổi tên bảng thành team_orig để lưu dữ liệu

ALTER TABLE team RENAME TO team_orig
Chạy thử

Sau đó tạo bảng team mới với cấu trúc có tên cột mới

CREATE TABLE team(Name TEXT, Coach TEXT, Location TEXT)
Chạy thử

Insert toàn bộ dữ liệu từ bảng team_orgi sang team

INSERT INTO team(Name, Coach, Location) SELECT Name, Coach, City FROM team_orig
Chạy thử

Cuối cùng xóa đi bảng team_orgi

DROP TABLE team_orig
Chạy thử

Xóa bảng với DROP TABLE

Để xóa một bảng sử dụng lệnh SQL DROP TABLE với cú pháp như sau:

DROP TABLE table_name;

Chi tiết tại: xóa bảng với drop table


Đăng ký nhận bài viết mới
Ràng buộc (Bài trước)