Mệnh đề DROP TABLE xóa bảng khỏi Db

Câu lệnh DROP TABLE sẽ xóa toàn bộ cấu trúc bảng (định nghĩa bảng), các dữ liệu, các ràng buộc, các chỉ mục ... của bảng ra khỏi cơ sở dữ liệu. Chú ý DROP TABLE khác với xóa dòng dữ liệu bảng với mệnh đề DELETE FROM, giả sử bảng cần xóa là table_name, cú pháp DROP TABLE:

DROP TABLE table_name;

Ví dụ: bạn tạo thử một bảng có tên Persons, sau đó lại xóa bảng đó đi.

Tạo bảng:

CREATE TABLE Persons (
    PersonID int,
    LastName varchar(255),
    FirstName varchar(255),
    Address varchar(255),
    City varchar(255)
);

Sau khi tạo bảng thành công, kiểm tra lại, nếu cần xóa thử bảng này khỏi DB

DROP TABLE Persons

Đăng ký nhận bài viết mới