Chèn dữ thêm dữ liệu vào bảng

Các bảng SQL lưu trữ dữ liệu theo các dòng. Câu lệnh INSERT INTO dùng để thêm một dòng mới vào bảng.

Cú pháp INSERT INTO

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...,columnN)
VALUES (value1, value2, value3,...valueN);

Trong đó column1, column2, column3, ...,columnN là tên cột, tương ứng chi dòng chèn vào các cột này sẽ nhận giá trị đúng theo thứ tự value1, value2, value3,...valueN

Ví dụ

INSERT INTO Customers
    (CustomerName, ContactName, Address, City, PostalCode, Country)
VALUES
    ('Cardinal', 'Tom B. Erichsen', 'Skagen 21', 'Stavanger', '4006', 'Norway');
Chạy thử

Ở đây có một file CSDL mẫu dạng SQLite, bạn có thể tải về nghiên cứu, thực hành: CSDL SQLite mẫu. Hoặc sử dụng trực tiếp công cụ Online: Chạy SQL

Sau khi chạy lệnh trên, bạn có thể kiểm tra lại xem dữ liệu đã chắc chắn chèn vào

SELECT * FROM Customers
WHERE CustomerName = 'Cardinal'
Chạy thử

Kết quả

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
92 Cardinal Tom B. Erichsen Skagen 21 Stavanger 4006 Norway

Chỉ gắn giá chỉ dữ liệu cần thiết vào một số cột

Khi dùng INSERT INTO để thêm một dòng mới, nhiều trường hợp không cần thiết phải thiết lập toàn bộ giá trị các cột theo đúng số lượng cột của cấu trúc bẳng, nhiều cột trong bảng được thiết lập để gán giá trị mặc định nếu không có truyền giá trị thiết lập cho nó, nó tự nhận giá trị mặc định.

Ví dụ

INSERT INTO Customers (CustomerName, City, Country)
VALUES ('Cardinal', 'Stavanger', 'Norway');
Chạy thử

Sau khi chạy lệnh trên, truy vấn đến bảng Customers

SELECT * FROM Customers
WHERE CustomerName = 'Cardinal'
Chạy thử

Kết quả

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
92 Cardinal Tom B. Erichsen Skagen 21 Stavanger 4006 Norway
93 Cardinal null null Stavanger null Norway

Bạn thấy khi dòng cuối được chèn thêm, do ContactName, Address, PostalCode không được truyền giá trị nên nó tự động nhận giá trị mặc định null.

Chú ý khi tạo ra cấu trúc bảng, có một số cột được thiết lập không nhận giá trị mặc định, không chấp nhận null thì khi dùng INSERT INTO bắt buộc phải thiết lập tham số giá trị cho cột

Đăng ký theo dõi ủng hộ kênh