Từ khóa LIMIT

Mặc định thì tất cả các kết quả của câu truy vấn sẽ được trả về. Tuy nhiên đôi khi ta muốn lấy một số tập hợp nhỏ (một khoảng) của kết quả thôi. Lúc đó có thể dùng LITMIT hỗ trợ trong MySQL, SQLite ...

Cú pháp như sau:

SELECT column list
FROM table_name
LIMIT số-dòng-cần-lấy;

Ví dụ: Lấy 3 dòng kết quả đầu tiên của câu truy vấn

SELECT * FROM Customers LIMIT 3;
Chạy thử
Bạn có thể thực hành các câu lệnh SQL ví dụ trên CSDL mẫu SQLite có sẵn tại SQLite và thực hành lệnh SQL

Kết quả

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1 Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico

Với SQL Server, MS Access thì dùng khóa TOP

SELECT TOP 3 * FROM Customers

Với Oracle thì dùng ROWNUM trong mệnh đề WHERE

SELECT * FROM Customers WHERE ROWNUM <= 3;

LIMIT với chỉ số offset

Thay vì lấy số lượng dòng đầu tiên chỉ ra như trên, bạn có thể lấy một số lượng dòng tính từ dòng chỉ định.

Ví dụ sau lấy 4 dòng, tính từ thứ tự thứ 3 của kết tập kết quả:

SELECT * FROM Customers LIMIT 3,4;
Chạy thử
CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
4 Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbköp Christina Berglund Berguvsvägen 8 Luleå S-958 22 Sweden
6 Blauer See Delikatessen Hanna Moos Forsterstr. 57 Mannheim 68306 Germany
7 Blondel père et fils Frédérique Citeaux 24, place Kléber Strasbourg 67000 France
Đăng ký theo dõi ủng hộ kênh