Từ khóa LIMIT

Mặc định thì tất cả các kết quả của câu truy vấn sẽ được trả về. Tuy nhiên đôi khi ta muốn lấy một số tập hợp nhỏ (một khoảng) của kết quả thôi. Lúc đó có thể dùng LITMIT hỗ trợ trong MySQL, SQLite ...

Cú pháp như sau:

SELECT column list
FROM table_name
LIMIT số-dòng-cần-lấy;

Ví dụ: Lấy 3 dòng kết quả đầu tiên của câu truy vấn

SELECT * FROM Khachhang LIMIT 3;
Bạn có thể thực hành các câu lệnh SQL ví dụ trên CSDL mẫu SQLite có sẵn tại SQLite và thực hành lệnh SQL

Kết quả

KhachhangIDHoTenTenLienLacDiachiThanhphoMaBuudienQuocGia
1Đặng Tuấn AnhĐặng Tuấn Anhnkhbiq Bà Rịa - Vũng TàuBà Rịa - Vũng Tàu222Đức
2Hoàng Đức AnhHoàng Đức Anhu Kiên GiangKiên Giang100Đức
3Lưu Trang AnhLưu Trang Anhh Gia LaiGia Lai222Mỹ

Với SQL Server, MS Access thì dùng khóa TOP

SELECT TOP 3 * FROM Khachhang

Với Oracle thì dùng ROWNUM trong mệnh đề WHERE

SELECT * FROM Khachhang WHERE ROWNUM <= 3;

LIMIT với chỉ số offset

Thay vì lấy số lượng dòng đầu tiên chỉ ra như trên, bạn có thể lấy một số lượng dòng tính từ dòng chỉ định.

Ví dụ sau lấy 4 dòng, tính từ thứ tự thứ 3 của kết tập kết quả:

SELECT * FROM Khachhang LIMIT 3,4;
KhachhangID HoTen TenLienLac Diachi Thanhpho MaBuudien QuocGia
4 Phạm Hoàng Anh Phạm Hoàng Anh bo Sơn La Sơn La 100 Việt Nam
5 Đỗ Hoàng Gia Bảo Đỗ Hoàng Gia Bảo dpbzwnf An Giang An Giang 100 Việt Nam
6 Trần Thị Minh Châu Trần Thị Minh Châu sizxey Hưng Yên Hưng Yên 100 Việt Nam
7 Tăng Phương Chi Tăng Phương Chi g Hải Dương Hải Dương 888 Mỹ

Đăng ký nhận bài viết mới