SELECT cơ bản

Câu lệnh SELECT được sử dụng để chọn (truy vấn) lấy dữ liệu từ CSDL. Kết quả được lưu trong một bảng gọi là result-set. Một câu lệnh truy vấn có lấy thông tin từ các cột chỉ định hoặc tất cả các cột trong bảng. Tạo câu lệnh Select đơn giản thì cần chỉ ra tên các cột bạn cần lấy thông tin từ bảng.

SELECT column_list
FROM table_name

Trong đó:

 • column_list là tên các cột như các cột cách nhau bởi dấu phảy col1, col2, col3 hoặc tất cả các cột của bảng với ký hiệu *
 • table_name là tên bảng cần lấy thông tin

Tên cột có thể chỉ ra bằng lách liệt kê danh sách tên cột, tuy nhiên khi làm việc với nhiều bảng trong một truy vấn, bạn phải đưa ra tên đầy đủ của cột theo cú pháp tên-bảng.tên-cột ví dụ: Customer.CustomerID

Ví dụ:

select CustomerID, CustomerName, Address from Customers

Bạn có thể thực hành các câu lệnh SQL ví dụ trên CSDL mẫu SQLite có sẵn tại SQLite và thực hành lệnh SQL

Kết quả câu lệnh trên:

CustomerID CustomerName Address
1 Alfreds Futterkiste Obere Str. 57
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Avda. de la Constitución 2222
3 Antonio Moreno Taquería Mataderos 2312
... ... ...

Câu lệnh sau lại chỉ chọn 1 cột:

select CustomerName from Customers

Kết quả câu lệnh trên:

CustomerName
Alfreds Futterkiste
Ana Trujillo Emparedados y helados
Antonio Moreno Taquería
...

Chọn tất cả các cột của bảng với *

Khi muốn chọn tất cả các cột của bảng thay vì phải liệt kê ra tất cả tên các cột bạn có thể chỉ cần một ký hiệu đại diện *

Select * from Customers
CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1 Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 5021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 5023 Mexico
4 Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK

Một số quy tắc SQL

Nhiều truy vấn trong một câu lệnh

SQL cho phép có nhiều truy vấn hoặc lệnh thi hành một lúc. Các câu lệnh cách nhau bởi dấu chấm phảy ;

Xem ví dụ sau:

select CustomerName from Customers;
select CategoryNamee from Categories;

Riêng SQLite không hỗ trợ dạng này

Từ khóa câu lệnh SQL không phân biệt chữ hoa chữ thường

Các từ khóa xây dựng câu truy vấn SQL không phân biệt chữ hoa chữ thường. Ví dụ SELECT tương đương với select, Select ...

select CustomerName from Customers

Tương đương với

SELECT CustomerName From Customers

Viết truy vấn nhiều dòng, loại bỏ khoảng trắng

Một câu lênh đơn SQL có thể viết trên nhiều dòng, cũng như nhiều câu lệnh SQL kết hợp lại thành một dòng. Các khoảng trắng và ký tự tách dòng được bỏ qua.

Ví dụ sau là chính xác:

SELECT       CustomerName
     From Customers

Tương đương hoàn toàn với

SELECT CustomerName From Customers
Đăng ký theo dõi ủng hộ kênh