SELECT cơ bản

Câu lệnh SELECT được sử dụng để chọn (truy vấn) lấy dữ liệu từ CSDL. Kết quả được lưu trong một bảng gọi là result-set. Một câu lệnh truy vấn có lấy thông tin từ các cột chỉ định hoặc tất cả các cột trong bảng. Tạo câu lệnh Select đơn giản thì cần chỉ ra tên các cột bạn cần lấy thông tin từ bảng.

select column_list
from table_name

Trong đó:

 • column_list : là tên các cột như các cột cần lấy dữ liệu, cách nhau bởi dấu phảy như col1, col2, col3 hoặc tất cả các cột của bảng với ký hiệu *
 • table_name là tên bảng cần lấy thông tin.

Tên cột có thể chỉ ra bằng lách liệt kê danh sách tên cột, tuy nhiên khi làm việc với nhiều bảng trong một truy vấn, bạn phải đưa ra tên đầy đủ của cột theo cú pháp tên-bảng.tên-cột ví dụ: Customer.CustomerID

Ví dụ:

select KhachhangID, HoTen, Diachi from Khachhang

Ở đây có một file CSDL mẫu dạng SQLite, bạn có thể tải về nghiên cứu, thực hành: CSDL SQLite mẫu. Hoặc sử dụng trực tiếp công cụ Online: Chạy SQL

Kết quả câu lệnh trên:

KhachhangID HoTen Diachi
1 Đặng Tuấn Anh nkhbiq Bà Rịa - Vũng Tàu
2 Hoàng Đức Anh u Kiên Giang
3 Lưu Trang Anh h Gia Lai
... ... ...

Câu lệnh sau lại chỉ chọn 1 cột:

select HoTen from Khachhang

Kết quả câu lệnh trên:

HoTen
Đặng Tuấn Anh
Hoàng Đức Anh
Lưu Trang Anh
...

Chọn tất cả các cột của bảng với *

Khi muốn chọn tất cả các cột của bảng thay vì phải liệt kê ra tất cả tên các cột bạn có thể chỉ cần một ký hiệu đại diện *

Select * from Khachhang
KhachhangID HoTen TenLienLac Diachi Thanhpho MaBuudien QuocGia
1 Đặng Tuấn Anh Đặng Tuấn Anh nkhbiq Bà Rịa - Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu 222 Đức
2 Hoàng Đức Anh Hoàng Đức Anh u Kiên Giang Kiên Giang 100 Đức
3 Lưu Trang Anh Lưu Trang Anh h Gia Lai Gia Lai 222 Mỹ

Muốn select lục kết quả trả về phù hợp với điều kiện đó, sẽ sử dụng kết hợp nó với mệnh đề where ở phần Mệnh đề where trong SQL

Một số quy tắc viết truy vấn SQL

Nhiều truy vấn trong một câu lệnh

SQL cho phép có nhiều truy vấn hoặc lệnh thi hành một lúc. Các câu lệnh cách nhau bởi dấu chấm phảy ;

Xem ví dụ sau:

select CustomerName from Customers;
select CategoryNamee from Categories;

Riêng SQLite không hỗ trợ dạng này

Từ khóa câu lệnh SQL không phân biệt chữ hoa chữ thường

Các từ khóa xây dựng câu truy vấn SQL không phân biệt chữ hoa chữ thường. Ví dụ SELECT tương đương với select, Select ...

select Hoten from KhachHang

Tương đương với

SELECT hoTen From khachhang
Chạy thử

Viết truy vấn nhiều dòng, loại bỏ khoảng trắng

Một câu lênh đơn SQL có thể viết trên nhiều dòng, cũng như nhiều câu lệnh SQL kết hợp lại thành một dòng. Các khoảng trắng và ký tự tách dòng được bỏ qua.

Ví dụ sau là chính xác:

SELECT       HoTen
     From Khachhang

Tương đương hoàn toàn với

SELECT Hoten From Khachhang
Chạy thử

Đăng ký nhận bài viết mới