Từ khóa DISTINCT

Trong tình hướng nào đó mà bảng kết quả trả về có thể có các giá trị trùng nhau, bạn có thể muốn chỉ trả về các dòng khác nhau (loại bỏ trùng nhau).

Từ khóa DISTINCT được sử dụng kết hợp vói SELECT để loại bỏ các giá trị trùng dòng trùng nhau (giữ lại 1).

Cú pháp:

SELECT DISTINCT column_name1, column_name2
FROM table_name;

Ví dụ lấy tên quốc gia trong bảng Customers

SELECT CustomerName, Country FROM Customers;

Chạy câu lệnh trên với dữ liệu mẫu trả về 91 kết quả, trong đó nhiều dòng tên quốc gia trung nhau.

CustomerName Country
Alfreds Futterkiste Germany
Ana Trujillo Emparedados y helados Mexico
Antonio Moreno Taquería Mexico
Around the Horn UK
Berglunds snabbköp Sweden
Blauer See Delikatessen Germany
......

Nếu bạn chỉ quan tâm có bao nhiêu quốc gia khác nhau trong bảng

SELECT DISTINCT Country FROM Customers;

Chạy lại câu lệnh nó sẽ trả về còn 21 quốc gia khác nhau.

Country
Germany
Mexico
UK
Sweden
...

Bạn có thể thực hành các câu lệnh SQL ví dụ trên CSDL mẫu SQLite có sẵn tại SQLite và thực hành lệnh SQL

Đăng ký theo dõi ủng hộ kênh