AND/OR/NOT/IN (Bài trước)
(Bài tiếp) Một số hàm

Nối chuỗi với hàm CONCAT trong SQL

Hàm CONCAT được sử dụng để nối các chuỗi, số thành một chuỗi mới, hàm này có trong MySQL, SQLServer ...

Cú pháp như sau:

CONCAT(string1, string2, ...., string_n)

Các chuỗi con string1, string2 ... có thể là tên cột hoặc chuỗi giá trị trong dấu nháy đơn.

Ví dụ:

SELECT CONCAT(TenLienLac ,',' ,QuocGia) FROM Customers;

Riêng với SQLite việc thực hiện nối chuỗi như trên lại dùng toán tử ||, câu lệnh ví dụ trên viết cho SQLite sẽ là:

SELECT TenLienLac || ',' ||  QuocGia FROM Khachhang

Kết quả trên SQLite

TenLienLac || ',' || QuocGia
Đặng Tuấn Anh,Đức
Hoàng Đức Anh,Đức
Lưu Trang Anh,Mỹ
Phạm Hoàng Anh,Việt Nam
Đỗ Hoàng Gia Bảo,Việt Nam

Có một file CSDL mẫu dạng SQLite, bạn có thể tải về thực hành: CSDL SQLite mẫu. Hoặc Chạy SQL Online

Từ khóa AS trong SQL

Như bạn thấy ở ví dụ trên kết quả nối chuỗi sẽ sinh ra một cột dữ liệu mới trả về. Mặc định tên cột đó do biểu thức của nối chuối quyết định. Giờ bạn muốn tùy biến gán tên cột đó theo ý bạn thì sẽ sử dụng từ khóa AS

Ví dụ MySQL tùy biến kết quả biểu thức thành cột newcol

SELECT CONCAT(Hoten ,',' ,Quocgia) AS newcol FROM Khachhang;

Ví dụ SQLite tùy biến kết quả biểu thức thành cột newcol

SELECT Hoten || ',' ||  Quocgia AS HotenQuocgia FROM Khachhang;

Kết quả trên SQLite

HotenQuocgia
Đặng Tuấn Anh,Đức
Hoàng Đức Anh,Đức
Lưu Trang Anh,Mỹ
...

Toán tử số học trong SQL

Các toán tử thực hiện trên dữ liệu dạng số mà SQL cho phép sử dụng để tạo ra các biểu thức gồm có cộng +, trừ -, nhân *, chia /

Ví dụ giá các sản phẩm cộng thêm 5000 tạo ra cột giá mới GiaMoi (sử dụng toán tử +)

select TenSanpham, Gia As GiaCu, Gia + 5000 AS GiaMoi
FROM Sanpham

Kết quả trên SQLite

TenSanphamGiaCuGiaMoi
Bia 333300000305000
Nước ngọt Coca cola200000205000
Tương Ớt Chin-Su (250g)1200017000
.........

Đăng ký nhận bài viết mới
AND/OR/NOT/IN (Bài trước)
(Bài tiếp) Một số hàm