Nối chuỗi với hàm CONCAT trong SQL

Hàm CONCAT được sử dụng để nối các chuỗi, số thành một chuỗi mới, hàm này có trong MySQL, SQLServer ...

Cú pháp như sau:

CONCAT(string1, string2, ...., string_n)

Các chuỗi con string1, string2 ... có thể là tên cột hoặc chuỗi giá trị trong dấu nháy đơn.

Ví dụ:

SELECT CONCAT(CustomerName ,',' ,ContactName) FROM Customers;

Riêng với SQLite việc thực hiện nối chuỗi như trên lại dùng toán tử ||, câu lệnh ví dụ trên viết cho SQLite sẽ là:

SELECT CustomerName || ',' ||  ContactName FROM Customers;
Chạy thử

Kết quả trên SQLite

CustomerName || ',' ||
Alfreds Futterkiste,Maria Anders
Ana Trujillo Emparedados y helados,Ana Trujillo
Antonio Moreno Taquería,Antonio Moreno
...

Có một file CSDL mẫu dạng SQLite, bạn có thể tải về thực hành: CSDL SQLite mẫu. Hoặc Chạy SQL Online

Từ khóa AS trong SQL

Như bạn thấy ở ví dụ trên kết quả nối chuỗi sẽ sinh ra một cột dữ liệu mới trả về. Mặc định tên cột đó do biểu thức của nối chuối quyết định. Giờ bạn muốn tùy biến gán tên cột đó theo ý bạn thì sẽ sử dụng từ khóa AS

Ví dụ MySQL tùy biến kết quả biểu thức thành cột newcol

SELECT CONCAT(CustomerName ,',' ,ContactName) AS newcol FROM Customers;

Ví dụ SQLite tùy biến kết quả biểu thức thành cột newcol

SELECT CustomerName || ',' ||  ContactName AS newcol FROM Customers;
Chạy thử

Kết quả trên SQLite

newcol
Alfreds Futterkiste,Maria Anders
Ana Trujillo Emparedados y helados,Ana Trujillo
Antonio Moreno Taquería,Antonio Moreno
...

Toán tử số học trong SQL

Các toán tử thực hiện trên dữ liệu dạng số mà SQL cho phép sử dụng để tạo ra các biểu thức gồm có cộng +, trừ -, nhân *, chia /

Ví dụ giá các sản phẩm cộng thêm 5 tạo ra cột giá mới newPrice (sử dụng toán tử +)

select ProductName, Price As oldPrice, Price + 5 AS newPrice
FROM Products
Chạy thử

Kết quả trên SQLite

ProductName oldPrice newPrice
Chais 18.0000 23.0000
Chang 19.0000 24.0000
Aniseed Syrup 10.0000 15.0000
Chef Antons Cajun Seasoning 22.0000 27.0000
Chef Antons Gumbo Mix 21.3500 26.3500
Grandmas Boysenberry Spread 25.0000 30.0000
Uncle Bobs Organic Dried Pears 30.0000 35.0000
... ... ...
Đăng ký theo dõi ủng hộ kênh