Xóa dữ liệu bảng với DELETE FROM

Với câu lệnh DELETE FROM bạn có thể xóa đi các dòng trong bảng dữ liệu, cú pháp cơ bản như sau:

DELETE FROM table_name
WHERE condition;

Nếu thiếu mệnh đề DELETE tất cả các dòng trong bảng bị xóa.

Ví dụ, xóa dòng có CustomerName là 'Alfreds Futterkiste'

DELETE FROM Customers
WHERE CustomerName='Alfreds Futterkiste';
Chạy thử

Nhớ lưu lại dữ liệu trước khi thực hành

Ở đây có một file CSDL mẫu dạng SQLite, bạn có thể tải về nghiên cứu, thực hành: CSDL SQLite mẫu. Hoặc sử dụng trực tiếp công cụ Online: Chạy SQL

Xóa toàn bộ dữ liệu trong bảng

DELETE FROM table_name;

Hoặc

DELETE * FROM table_name;
Đăng ký theo dõi ủng hộ kênh