Xóa dữ liệu bảng với DELETE FROM

Với câu lệnh DELETE FROM bạn có thể xóa đi các dòng trong bảng dữ liệu, cú pháp cơ bản như sau:

DELETE FROM table_name
WHERE condition;

Nếu thiếu mệnh đề DELETE tất cả các dòng trong bảng bị xóa.

Ví dụ, xóa dòng có CustomerName là 'Alfreds Futterkiste'

DELETE FROM Customers
WHERE CustomerName='Alfreds Futterkiste';

Nhớ lưu lại dữ liệu trước khi thực hành

Bạn có thể thực hành các câu lệnh SQL ví dụ trên CSDL mẫu SQLite có sẵn tại SQLite và thực hành lệnh SQL

Xóa toàn bộ dữ liệu trong bảng

DELETE FROM table_name;

Hoặc

DELETE * FROM table_name;
Đăng ký theo dõi ủng hộ kênh