Xóa dữ liệu bảng với delete from

Với câu lệnh delete from bạn có thể xóa đi các dòng trong bảng dữ liệu, cú pháp cơ bản như sau:

delete from TABLE_NAME
where CONDITION;

Các dòng dữ liệu khi xóa là không thể phục hồi, nên viết và thi hành câu lệnh delete thật cẩn trọng.

Nếu thiếu mệnh đề WHERE tất cả các dòng trong bảng bị xóa. Tham khảo thêm về viết Mệnh đề Where trong SQL

delete sql

Ví dụ, xóa dòng có HoTen là 'Hoàng Đức Anh '

delete from Khachhang where HoTen='Hoàng Đức Anh';

Nhớ lưu lại dữ liệu trước khi thực hành

Ở đây có một file CSDL mẫu dạng SQLite, bạn có thể tải về nghiên cứu, thực hành: CSDL SQLite mẫu. Hoặc sử dụng trực tiếp công cụ Online: Chạy SQL

Xóa toàn bộ dữ liệu trong bảng

delete from table_name;

Hoặc

delete * from table_name;

Một số SQL Engine như MS SQLSERVER, MYSQL còn có mệnh đề TRUNCATE TABLE_NAME để xóa tất cả các dòng của bảng, nó cũng tương đương DELETE nhưng đồng thời khởi tạo lại transaction log (khi thêm dòng mới chỉ số tự động tăng bắt đầu từ 1)


Đăng ký nhận bài viết mới