Một số hàm trong SQL

SQL có nhiều hàm xây dựng sẵn có thể bạn dùng tơi như:

  • UPPER chuyển chuỗi thành chữ HOA
  • LOWER chuyển chuỗi thành chữ thường
  • SQRT căn bậc 2 của một số (SQLite không hỗ trợ)
  • AVG giá trị trung bình của cột
  • SUM giá trị tổng của cột
  • ABS trị tuyệt đối
  • MIN / MAX giá trị nhỏ nhất, lớn nhất
  • COUNT đếm số dòng

Một số ví dụ

Chuyển thành chữ hoa với UPPER SQL

SELECT upper(HoTen) AS Name FROM Khachhang
Name
ĐặNG TUấN ANH
HOàNG ĐứC ANH
LưU TRANG ANH
...

Có một file CSDL mẫu dạng SQLite, bạn có thể tải về thực hành: CSDL SQLite mẫu. Hoặc Chạy SQL Online

Tính giá trị trung bình AVG SQL

Tính giá trung bình của toàn bộ sản phẩm

SELECT avg(Gia) AS GiaTB FROM Sanpham
GiaTB
144610.3896103896

Đếm số lượng với COUNT SQL

Đếm toàn bộ số lượng sản phẩm có giá trên 15000

SELECT count(SanphamID) AS Soluong FROM Sanpham
WHERE Gia > 150000
Soluong
30

Giá trị nhỏ nhất MIN SQL

Lấy giá nhỏ nhất của sản phẩm

SELECT min(Gia) AS MinPrice FROM Sanpham
MinPrice
12000

Tương tự lớn nhất

Tính tổng SUM SQL

Trả về tổng cổng các giá trị trong cột

Select SUM(Soluong) from DonhangChiTiet

Đăng ký nhận bài viết mới