Một số hàm trong SQL

SQL có nhiều hàm xây dựng sẵn có thể bạn dùng tơi như:

  • UPPER chuyển chuỗi thành chữ HOA
  • LOWER chuyển chuỗi thành chữ thường
  • SQRT căn bậc 2 của một số (SQLite không hỗ trợ)
  • AVG giá trị trung bình của cột
  • SUM giá trị tổng của cột
  • ABS trị tuyệt đối
  • MIN / MAX giá trị nhỏ nhất, lớn nhất
  • COUNT đếm số dòng

Một số ví dụ

Chuyển thành chữ hoa với UPPER SQL

SELECT upper(CustomerName) AS Name FROM Customers
Name
ALFREDS FUTTERKISTE
ANA TRUJILLO EMPAREDADOS Y HELADOS
ANTONIO MORENO TAQUERÍA
AROUND THE HORN
BERGLUNDS SNABBKÖP

Bạn có thể thực hành các câu lệnh SQL ví dụ trên CSDL mẫu SQLite có sẵn tại SQLite và thực hành lệnh SQL

Tính giá trị trung bình AVG SQL

Tính giá trung bình của toàn bộ sản phẩm

SELECT avg(Price) AS GiaTB FROM Products
GiaTB
28.866363636363637

Đếm số lượng với COUNT SQL

Đếm toàn bộ số lượng sản phẩm có giá trên 50

SELECT count(ProductID) AS Soluong FROM Products
WHERE Price > 50
Soluong
7

Giá trị nhỏ nhất MIN SQL

Lấy giá nhỏ nhất của sản phẩm

SELECT min(Price) AS MinPrice FROM Products
MinPrice
2.5

Tương tự lớn nhất

Đăng ký theo dõi ủng hộ kênh