Mệnh đề WHERE

Mệnh đề WHERE dùng để trích xuất những bản ghi (dòng dữ liệu) thỏa mãn điều kiện đặt ra.

Cú pháp cơ bản:

SELECT column_list
FROM table_name
WHERE condition;

Ví dụ: Lấy bản ghi có CustomeID bằng 10

SELECT * FROM Customers
WHERE CustomerID = 10
Chạy thử

Kết quả:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
10 Bottom-Dollar Marketse Elizabeth Lincoln 23 Tsawassen Blvd. Tsawassen T2F 8M4 Canada

Ở đây có một file CSDL mẫu dạng SQLite, bạn có thể tải về nghiên cứu, thực hành: CSDL SQLite mẫu. Hoặc sử dụng trực tiếp công cụ Online: Chạy SQL

Các toán tử logic dùng với WHERE

Mệnh đề WHERE thường sử dụng các toán tử logic để lọc dữ liệu, bảng sau là các toán tử hay dùng

Toán tử Diễn tả Ví dụ
= Bằng CustomerID = 10
= Khác CustomerID != 10
> Lơn hơn CustomerID > 10
< Nhỏ hơn CustomerID < 10
>= Lơn hơn hoặc bằng CustomerID >= 10
<= Nhỏ hơn hoặc bằng CustomerID <= 10
BETWEEN AND Giá trị nằm trong một khoảng CustomerID BETWEEN 5 AND 10

Ví dụ:

SELECT * FROM Customers
WHERE CustomerID != 2
LIMIT 3
Chạy thử

Kết quả lấy các bản ghi có CustomerID khác 2

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1 Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
4 Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK

Ví dụ về BETWEEN

Lấy các bản ghi có CustomerID trong khoảng từ 11 đến 13

SELECT * FROM Customers
WHERE CustomerID BETWEEN 11 AND 13
Chạy thử

Kết quả:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
11 B's Beverages Victoria Ashworth Fauntleroy Circus London EC2 5NT UK
12 Cactus Comidas para llevar Patricio Simpson Cerrito 333 Buenos Aires 1010 Argentina
13 Centro comercial Moctezuma Francisco Chang Sierras de Granada 9993 México D.F. 05022 Mexico

Giá trị Text trong các mệnh đề SQL

Với các giá trị dạng text trong SQL cần bọc nó bởi cặp nháy đơn 'text'

Ví dụ: lấy các bản ghi có Country bằng Germarny

SELECT * FROM Customers
WHERE Country = 'Germany'
LIMIT 2
Chạy thử

Kết quả:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1 Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
6 Blauer See Delikatessen Hanna Moos Forsterstr. 57 Mannheim 68306 Germany
Đăng ký theo dõi ủng hộ kênh