1) Mở file /usr/local/directadmin/data/admin/services.status và thêm vào:

named=OFF

2) Dừng Named:

/sbin/service named stop
chkconfig named off

3) Chỉnh file /etc/init.d/named

#!/bin/sh
exit 0

 


Đăng ký nhận bài viết mới