service dovecot stop
chkconfig dovecot off
cd /usr/local/directadmin/data/admin/
perl -pi -e 's/dovecot=ON/dovecot=OFF/' services.status
service directadmin restart

Với dịch vụ Named tương tự:

service named stop
chkconfig named off
cd /usr/local/directadmin/data/admin/
perl -pi -e 's/named=ON/named=OFF/' services.status
service directadmin restart

Đăng ký nhận bài viết mới