Hàm time()

Hàm này dùng để lấy thời gian unix timestamp hiện tại. Kết quả trả về là một số nguyên.

<?php 
  print time(); 
?> 

Khái niệm về timestamp xem thêm tại: TIMESTAMP.

Hàm getdate()

getdate ([$timestamp])

Hàm này trả về một mảng chứa các thông tin ngày tháng, với $timestamp là thời gian unix cần chuyển đổi nếu không chỉ ra tham số này hàm getdate lấy timestamp hiện tại của hệ thống.

Mảng trả về là giá trị ý nghĩa tương ứng với các key giải thích ở ví dụ sau:

<?php
  $today = getdate();
  print_r($today);
?>

Kết quả:

Array
(
    [seconds] => 40 //Giây
    [minutes] => 58 //Phút
    [hours]   => 21 //Giờ
    [mday]    => 17 //Ngày
    [wday]    => 2  //Thứ
    [mon]     => 6  //Tháng
    [year]    => 2003 //Năm
    [yday]    => 167 //Ngày của năm
    [weekday] => Tuesday //Thứ
    [month]   => June //Tháng
    [0]       => 1055901520 //Timestamp
)

Chuyển đổi thời gian timestamp với date()

Hàm date() trả về một chuỗi biểu diễn ngày tháng.  

date($format,$timestamp) 

Trong đó: $timestamp là thời gian timestamp cần chuyển đổi, nếu không chỉ ra tham số này hàm date() lấy timestamp hiện tại của hệ thống.

$format: là chuỗi định nghĩa định dạng của thời gian, chuỗi này có thể có các giá trị mang ý nghĩa chuyển đổi như sau:

Bản định dạng cho hàm date()
Ký hiệu Diễn giả Ví dụ
d Ngày trong tháng (2 số) 01 đến 31
D Tên ngày tuần Mon đến Sun
j Ngày trong tháng (1 số) 1 đến 31
l Ngày tuần (tên đầy đủ) Sunday, Saturday
z Ngày trong năm (bắt đầu từ 0) 0 đến 365
F Tên tháng đầy đ January,December
m Tháng (2 số) 01 đến 12
M Tên ngắn của tháng Jan, Dec
n Tháng (1 số) 1 đến 12
t Số ngày trong tháng 28, 31
Y Năm 1999, 2000 ...
y Năm (2 số) 99, 79
a Thời gian sáng / chiều am hoặc pm
A Thời gian sáng / chiều AM, PM
g Giờ (định dạng theo 12 khoảng) 1 đến 12
G Giờ (định dạng theo 24) 0 đến 23
h Giờ (12 khoảng) 01 đến 12
H Giờ (2 số chia theo 24 khoảng) 00 đến 23
i Phút 00 đến 59
s Giây 00 đến 59

Ví dụ:

<?php 
  print date("m/d/y G.i:s<br>", time()); 
  print "Today is "; 
  print date("j of F Y, \a\\t g.i a", time()); 
?>