Liên hệ
lập trình php

Thời gian ngày tháng giờ trong PHP

Hàm lấy thời gian, ngày tháng và giờ trong lập trình PHP

Hàm time()

Hàm này dùng để lấy thời gian unix timestamp hiện tại. Kết quả trả về là một số nguyên.

<?php 
  print time(); 
?> 

Khái niệm về timestamp xem thêm tại: TIMESTAMP.

Hàm getdate()

getdate ([$timestamp])

Hàm này trả về một mảng chứa các thông tin ngày tháng, với $timestamp là thời gian unix cần chuyển đổi nếu không chỉ ra tham số này hàm getdate lấy timestamp hiện tại của hệ thống.

Mảng trả về là giá trị ý nghĩa tương ứng với các key giải thích ở ví dụ sau:

<?php
  $today = getdate();
  print_r($today);
?>

Kết quả:

Array
(
    [seconds] => 40 //Giây
    [minutes] => 58 //Phút
    [hours]   => 21 //Giờ
    [mday]    => 17 //Ngày
    [wday]    => 2  //Thứ
    [mon]     => 6  //Tháng
    [year]    => 2003 //Năm
    [yday]    => 167 //Ngày của năm
    [weekday] => Tuesday //Thứ
    [month]   => June //Tháng
    [0]       => 1055901520 //Timestamp
)

Chuyển đổi thời gian timestamp với date()

Hàm date() trả về một chuỗi biểu diễn ngày tháng.  

date($format,$timestamp) 

Trong đó: $timestamp là thời gian timestamp cần chuyển đổi, nếu không chỉ ra tham số này hàm date() lấy timestamp hiện tại của hệ thống.

$format: là chuỗi định nghĩa định dạng của thời gian, chuỗi này có thể có các giá trị mang ý nghĩa chuyển đổi như sau:

Bản định dạng cho hàm date()
Ký hiệu Diễn giả Ví dụ
d Ngày trong tháng (2 số) 01 đến 31
D Tên ngày tuần Mon đến Sun
j Ngày trong tháng (1 số) 1 đến 31
l Ngày tuần (tên đầy đủ) Sunday, Saturday
z Ngày trong năm (bắt đầu từ 0) 0 đến 365
F Tên tháng đầy đ January,December
m Tháng (2 số) 01 đến 12
M Tên ngắn của tháng Jan, Dec
n Tháng (1 số) 1 đến 12
t Số ngày trong tháng 28, 31
Y Năm 1999, 2000 ...
y Năm (2 số) 99, 79
a Thời gian sáng / chiều am hoặc pm
A Thời gian sáng / chiều AM, PM
g Giờ (định dạng theo 12 khoảng) 1 đến 12
G Giờ (định dạng theo 24) 0 đến 23
h Giờ (12 khoảng) 01 đến 12
H Giờ (2 số chia theo 24 khoảng) 00 đến 23
i Phút 00 đến 59
s Giây 00 đến 59

Ví dụ:

<?php 
  print date("m/d/y G.i:s<br>", time()); 
  print "Today is "; 
  print date("j of F Y, \a\\t g.i a", time()); 
?>

Vui lòng đăng ký ủng hộ kênh