Đọc file, ghi file (Bài trước)
(Bài tiếp) FORM PHP

Gửi mail trong PHP với hàm mail()

PHP có hàm mail() dùng để gửi email. Để gửi mail gọi hàm với cú pháp như sau:

mail($to ,$subject ,$message, [$headers], [$parameters]);

Trong đó:

 • $to địa chỉ nhận mail, có thể một địa chỉ (mail1@example.com) hoặc nhiều địa chỉ cách nhau bởi , (mail1@example.com,mail2@example.com)
 • $subject tiêu đề của mail
 • $message nội dung mail
 • $headers tùy chọn này có hoặc không, tham số này mở rộng cho phần header của mail ví dụ From, Cc, Bcc, tham số này cách nhau bởi cặp ký tự \r\n
 • $parameters tùy chọn, nếu có nó thiết lập tham số bổ xung cho trình gửi mail

Nếu mail gửi đi thành công, hàm trả về TRUE

Ví dụ sau gửi đi một email từ địa chỉ myemail@example.com đến địa chỉ abc@example.com đồng thời CC đến other@example.com

<?php
  $to   = "abc@example.com";
  $subject = "Tiêu đề email";
  $message = "Nội dung email";
  $header = "From:myemail@exmaple.com \r\n";
  $header .= "Cc:other@exmaple.com \r\n";

  $success = mail ($to,$subject,$message,$header);

  if( $success == true )
  {
    echo "Đã gửi mail thành công...";
  }
  else
  {
     echo "Không gửi đi được...";
  }
?>

Gửi html trong mail

Nếu trong $message gửi đi bạn có trình bày HTML thì để trình đọc email hiểu đó là HTML bạn cần một số thiết lập. Đó là mô tả trong $head các thông số như phiên bản của Mime, kiểu nội dung, mã hóa ký tự (UTF-8 ...)

Trở lại ví dụ trên, thiết lập thêm thông số để gửi đi nội dung HTML

<?php
  $to   = "abc@example.com";
  $subject = "Tiêu đề email";
  $message = "<h1>Đây là Email có chứa HTML</h1>
        <p>Đoạn văn trong Email</p>";    //MỚI
  $header = "From:myemail@exmaple.com \r\n";
  $header .= "Cc:other@exmaple.com \r\n";
  
  $header .= "MIME-Version: 1.0\r\n";       //MỚI
  $header .= "Content-type: text/html\r\n";    //MỚI

  $success = mail ($to,$subject,$message,$header);

  if( $success == true )
  {
    echo "Đã gửi mail thành công...";
  }
  else
  {
     echo "Không gửi đi được...";
  }
?>

Gửi đính kèm trong mail

Để gửi đính kèm thì phần $header cần thiết lập Content-typemultipart/mixed

Lúc này phần header của email cần mô tả có các vùng, mỗi vùng tương ứng với một nội dung (như vùng cho nội dung email, vùng cho đính kèm).

Định nghĩa vùng trong phần header: Đầu tiên cần có một chuỗi ký tự dài 32 (ví dụ $num có thể tạo ra bằng hàm md5(time());), mỗi vùng bắt đầu bằng thêm ký hiệu -- vào trước $num và khi kết thúc tất cả các phân đoạn dùng --$num-- để kết thúc. Cũng lưu ý thường mã hóa dữ liệu theo base64_encode() và nội dung dài được chia nhỏ thành nhiều dòng bằng hàm chunk_split.

Thực hành diễn giải chi tiết theo ví dụ sau, gửi mail có đính kèm file /home/text.txt:

<?
  $to = "xyz@somedomain.com";
  $subject = "Gửi email có đính kèm file";
  $message = "Đây là nội dung email.";

  //Mở file để đọc nội dung
  $file = fopen( "/home/text.txt", "r" );
  if( $file == false )
  {
    echo "Error in opening file";
    exit();
  }
  $size = filesize("/home/text.txt");
  $content = fread( $file, $size); //Nội dung file
  //Mã hóa nội dung đính kèm - chia nhỏ nội dung thành nhiều dong
  $encoded_content = chunk_split( base64_encode($content)); 

  //Tạo ra một chuỗi 32 dùng đề phân vùng mô tả
  $num = md5( time() );

  //Phần header chính
  $header = "From:xyz@somedomain.com\r\n";
  $header .= "MIME-Version: 1.0\r\n";
  $header .= "Content-Type: multipart/mixed; ";
  $header .= "boundary=$num\r\n";
  $header .= "--$num\r\n";

  //Phần nội dùng Email
  $header .= "Content-Type: text/plain\r\n";
  $header .= "Content-Transfer-Encoding:8bit\r\n\n";
  $header .= "$message\r\n";
  $header .= "--$num\r\n";

  //Phần nội dung đính kèm
  $header .= "Content-Type: multipart/mixed; ";
  $header .= "name=\"test.txt\"\r\n";
  $header .= "Content-Transfer-Encoding:base64\r\n";
  $header .= "Content-Disposition:attachment; ";
  $header .= "filename=\"text.txt\"\r\n\n";
  $header .= "$encoded_content\r\n";
  $header .= "--$num--";  //Kết thúc các phân đoạn

  //Gửi mail
  $success = mail ($to,$subject,$message,$header);

  if( $success == true )
  {
    echo "Đã gửi mail thành công...";
  }
  else
  {
    echo "Không gửi đi được...";
  }
?>

Trên đây là bạn sử dụng trực tiếp hàm mail() của PHP để gửi email, bạn cần thiết lập PHP từ php.ini để đảm bảo hàm mail() có hoạt động. Ngoài ra nhiều thư viện, framework đã trừu tượng hóa cách gửi mail(), giúp cho việc gửi email được dễ dàng hơn bạn có thể dùng như: PHPMailer - Zend Mail

Đăng ký theo dõi ủng hộ kênh
Đọc file, ghi file (Bài trước)
(Bài tiếp) FORM PHP