Những đoạn code PHP

PHP là một ngôn ngữ kịch bản, các Script Php có thể nhúng (viết tại) vào các file text như .html, .php ... Zend Engine là một thành phần trong phần mềm PHP, nó phân tích file mã nguồn, nhận biết các đoạn code PHP và thi hành nó. Sau đây là một số cách nhúng code PHP vào một file (.php, .html, .phtml ...)

Sử dụng thẻ php <?php ... ?>

Đây là cách sử dụng đúng chuẩn - luôn sử dụng cách này, code PHP phải nằm trong thẻ <?php ... ?>

<?php 
  // ... trong này là code PHP
?>

  // Những dòng chữ không trong <?php ... ?> tại đây tự động xuất ra output
  
<?php
  // code php khác nữa -- trong một file có thể có nhiều khối <?php ... ?> 
  // ... trong này là code PHP
?> 
  

Trong một file chỉ có code PHP thì bạn không cần phải đóng thẻ ?>
Sử dụng cách này nhằm tránh tình trạng file mã nguồn xuất ra các text (kỹ tự trắng ...) không mong muốn

Dùng thẻ ngắn (tắt) <? ... ?>

Bạn có thể dùng dạng ngắn của <?php ... ?> là <? ... ?>, tuy nhiên để sử dụng được dạng thẻ ngắn này bạn phải cấu hình chương trình PHP, trong php.ini phải có thiết lập --enable-short-tags = On

<?
  // ... code php ở đây
?>

Chú thích - comment trong PHP

Khi viết code PHP, có nhiều lúc bạn cần chú thích (comment) để sau này đọc lại còn hiểu, các dòng chủ thích này không tác động gì đến mã PHP cả, bị bỏ qua (không hiện thị, không thi hành) khi mã được chạy. Có hai loại chú thích, chú thích một dòng và chú thích nhiều dòng.

Chú thích một dòng bắt đầu bằng # hoặc //

Thường là dùng để chú thích về các loại code cục bộ. Đây là cách tạo ra chú thích một dòng:

<?php

# Đây là một chú thích
# Đây là chú thích nữa
// Đây cũng là chú thích. Ba chú thích trên ba dòng

echo "Hi";

Chú thích nhiều dòng /* ... */

Chú thích nằm trên nhiều dòng văn bản, những dòng này nằm giữa ký hiệu /* ... */:

<?php
  /*  Đây là một chú thích nhiều dòng cho PHP
     Author : Abc
     Purpose: Cde
     Subject: PHP
  */

  print "Hello!";

Code PHP không bị ảnh hưởng bởi nhiều khoảng trắng

Các khoảng trắng khi bạn viết code là các ký tự không nhìn thấy như: space, tab, xuống dòng; đối với PHP thì nhiều khoảng trắng liên tục có ý nghĩa như một khoảng trắng. Với ví dụ sau kết quả $value là giống nhau:

$value = 2 * 2;

$value     =  2  *  2 ;

$value =
2*

2;

Code PHP là phân biệt chữ hoa chữ thường

Có nghĩa là một biến có tên $variable là khác với $Variable, khác với $VARIABLE ...

Kết thúc câu lệnh (statement) PHP với dấu ;

Câu lệnh trong PHP biểu thức kết thúc bởi dấu ;. Ví dụ câu lệnh sau, gán một chuỗi ký tự vào biến tên $welcome

$welcome = 'Chào mừng đến với PHP';

Khối lệnh PHP { ... }

Nhiều câu lệnh có thể cho vào một khối (block code) nhằm tạo ra một phạm vi hoạt động chung của các lệnh, tạo ra khối lệnh bằng cặp ngoặc nhọn { ... }.

Ví dụ kết quả giống nhau của 2 cách viết:

if ($pass)
  print("Chúc mừng bạn, bạn đã hoàn thành bài kiểm tra.");


if ($pass)
{
   print("Chúc mừng bạn, ");
   print("bạn đã hoàn thành bài kiểm tra.");
}

Đăng ký nhận bài viết mới