Đoạn mã PHP

PHP là một ngôn ngữ kịch bản, các Script Php có thể nhúng vào các file như .html. Cần có một cách để Engine phân tích cú pháp PHP hiểu được đó là một đoạn code PHP và thi hành nó. Có bốn cách để làm điều này:

Sử dụng thẻ php

Đây là cách sử dụng chuẩn, phố biến nhất. Code PHP nằm giữa 

<?php
//code ở đây
?>

Dùng thẻ ngắn (tắt)

Sử dụng cách này bạn phải cấu hình php.ini với --enable-short-tags = On

<?
//Code ở đây
?>

Sử dụng thẻ kiểu ASP

Cách này bạn cũng cấu hình php.ini khi rồi mới dùng.

<%
//Code ở đây
%>

Sử dụng thể Script của HTML

<script language="PHP">
//code ở đây
</script>

Căn cứ với các chuẩn viết code PHP hiện đại, bạn chỉ nên sử dụng cách 1.

Chú thích cho Code PHP

Khi viết code PHP, có nhiều lúc bạn cần chú thích (comment) để sau này đọc lại còn hiểu, các dòng chủ thích này không tác động gì đến mã PHP cả, bị bỏ qua (không hiện thị, không thi hành) khi mã được chạy. Có hai loại chú thích, chú thích một dòng và chú thích nhiều dòng.

Chú thích một dòng

Thường là dùng để chú thích về các loại code cục bộ. Đây là cách tạo ra chú thích một dòng:

<?
# Đây là một chú thích
# Đây là chú thích nữa
// Đây cũng là chú thích. Ba chú thích trên ba dòng

echo "Hi";

?>

Như vậy là dòng chú thích bắt đầu bởi // hoặc #.

Chú thích nhiều dòng

Tức là một chú thích nằm trên nhiều dòng văn bản. Đây là các cách tạo ra chú thích nhiều dòng:Ví dụ về các chú thích

<?
/* Đây là một chú thích nhiều dòng cho PHP
 Author : Abc
 Purpose: Cde
 Subject: PHP
*/
print "Hello!";
?>

PHP không bị ảnh hưởng bởi nhiều khoảng trắng

Các khoảng trắng khi bạn viết code là các ký tự không nhìn thấy như: space, tab, xuống dòng; đối với PHP thì nhiều khoảng trắng liên tục có ý nghĩa như một khoảng trắng. Với ví dụ sau kết quả $value là giống nhau:

$value = 2 * 2;
$value<tab> =<tab>2 * 2 ;
$value =
2*

2;

PHP là phân biệt chữ hoa chữ thường

Có nghĩa là một biến có tên $variable là khác với $Variable, khác với $VARIABLE ...

Câu lệnh PHP

Câu lệnh trong PHP biểu thức kết thúc bởi dấu ;. Ví dụ câu lệnh sau, gán một chuỗi ký tự vào biến tên $welcome

$welcome = 'Chào mừng đến với PHP';

Khối lệnh PHP

Các câu lệnh có thể cho vào một khối bằng cách sử dụng dấu {}.

Ví dụ kết quả giống nhau của 2 cách viết:

if ($pass)
 print("Chúc mừng bạn, bạn đã hoàn thành bài kiểm tra.<br>");


if ($pass)
{
 print("Chúc mừng bạn, ");
 print("bạn đã hoàn thành bài kiểm tra.<br>");
}

 

 


Đăng ký nhận bài viết mới