Cú pháp hàm preg_quote()

Hàm preg_quote sử dụng để chèn thêm ký tự \ vào phía trước các ký tự được dành cho viết biểu thức RegExp: \ + * ? [ ^ ] $ ( ) { } = ! < > | : -

preg_quote($str)

Ví dụ:

<?php
    $str = 'Giá tiền $50 (một cái)';
    $str = preg_quote($str, '/');
    echo $str;
?>

//OUT:
Giá tiền \$50 \(một cái\) Mục lục bài viết

Đăng ký nhận bài viết mới