Liên hệ
lập trình php

Hàm preg_quote trong PHP

Sử dụng preg_quote để chèn thêm các ký tự đặc biệt cho biểu thức RegExp

Cú pháp hàm preg_quote()

Hàm preg_quote sử dụng để chèn thêm ký tự \ vào phía trước các ký tự được dành cho viết biểu thức RegExp: \ + * ? [ ^ ] $ ( ) { } = ! < > | : -

preg_quote($str)

Ví dụ:

<?php
    $str = 'Giá tiền $50 (một cái)';
    $str = preg_quote($str, '/');
    echo $str;
?>

//OUT:
Giá tiền \$50 \(một cái\) Mục lục bài viết

Vui lòng đăng ký ủng hộ kênh