Sử dụng biểu thức chính quy trong PHP

Các hàm PHP có sử dụng biểu thức chính quy RegExp làm pattern như các hàm preg_match, preg_replace, preg_grep ... thì các biểu thức chính quy được viết theo quy tắc chung trình bày tại Biểu thức chính quy RegExp nhưng tuân theo Biểu thức chính quy tương thích với PERL với một số lưu ý như sau:

Sử dụng ký nhiệu nhận biết biểu thức RegExp

Các biểu thức chính quy nhận biết nằm trong cặp ký hiệu tùy chọn /.../ hoặc #...# hoặc +...+ hoặc %...%

Ví dụ như viết biểu thức theo Biểu thức chính quy RegExp thông thường, rồi chuyển sang tương thích với PERL để sử dụng với PHP

RegExp thông thường RegExp tương thích PERL có thể là
foo bar /foo bar/
^[^0-9]$ #^[^0-9]$#
php +php+
[a-zA-Z0-9_-] %[a-zA-Z0-9_-]%

Sử dụng thêm các ký hiệu tập hợp ký tự

Ngoài các ký hiệu tập hợp ký tự chung (Tập ký tự trong RegEx), thì có một số ký hiệu có thể sử dụng với PHP. Các ký hiệu này biểu diễn bởi cách viết biểu thức như sau: [: ký_hiệu :]

alnum Ký tự chữ và số
alpha Các chữ
ascii Ký tự có mã 0 - 127
blank Khoảng trắng
cntrl Các ký tự điều khiển
digit Số (giống \d)
graph Các ký tự in ra được, trừ khoảng trắng
lower ký tự thường
print Ký tự in được, cả khoảng trắng
punct Ký tự in được, trừ chữ và số
space khoảng trắng (nó không hẳng tương ứng với \s)
upper Ký tự viết hoa
word "word" các từ (giống \w)
xdigit số hexadecimal

Đăng ký nhận bài viết mới