(PHP) Hàm preg_quote() (Bài trước)
(Bài tiếp) PHP - Hello World!

Cú pháp hàm preg_replace_callback()

Hàm preg_replace_callback hoạt động khá giống với preg_replace, tìm và thay thế chuỗi. Nhưng hàm này kết quả tìm được được đưa vào hàm callback, hàm callback xử lý để trả về kết quả cần thay thế

preg_replace_callback($pattern , $callback , $subject)

Ví dụ:

<?
  $str = 'Học PHP năm 2017, Xin Chào 123';
  $pattern = '/(\d+)/';
  $str = preg_replace_callback($pattern, function($m) {
    return "($m[1])";
  }, $str);
  
  echo $str;

?>

//OUT: Học PHP năm (2017), Xin Chào (123)

Đăng ký nhận bài viết mới
(PHP) Hàm preg_quote() (Bài trước)
(Bài tiếp) PHP - Hello World!