Kiểu dữ liệu PHP (Bài trước)
(Bài tiếp) var_dump trong PHP

Các hàm kiểm tra kiểu dữ liệu của biến

Khi có một biến, muốn xác định xem nó có phải kiểu số nguyên int không thì sử dụng hàm is_int, trả về true thì đúng int

$a = 1234;
$isInterger = is_int($a);
var_dump($isInterger);      // boolean true
Tương tự có một loạt hàm với tiền tố is_ các hàm dạng is_* để kiểm tra các kiểu dữ liệu tương ứng với tên kiểu như (trả về true là đúng):
is_array Kiểm tra biến có phải là mảng
is_callable Kiểm tra biến có phải là một callback
var_dump(is_callable('Sqrt'));  // true
is_countable Kiểm tra biến có phải là kiểu triển khai từ lớp Countable, bên trong có hàm count cho biết số phần tử.
var_dump(is_countable([])); // true
is_float Hoặc is_double, kiểm tra xem có phải là số thực
is_int Hoặc is_integer, is_long kiểm tra xem phải số nguyên
is_iterable Kiểm tra biến có phải là tập hợp các phần tử có thể duyệt qua với foreach
is_null kiểm tra một biến có phải null / rỗng không
is_numeric kiểm tra biến là số hoặc chuỗi chứa số
is_object Kiểm tra biến có phải là một đối tượng object
is_resource Kiểm tra biến có phải là một tài nguyên
is_scalar Kiểm tra biến có phải là số nguyên, số thực, chuỗi hoặc mảng
is_string Kiểm tra biến có phải chuỗi hay không

Kiểm tra biến tồn tại và hủy biến trong PHP

Hàm isset

Hàm isset được dùng để kiểm tra biến, nếu trả về true thì biến đó có tồn tại và có giá trị khác null

// Code này kiểm tra biến $any_var_name có khác null không khi bạn đã chắc chắn $any_var_name đã khai báo
// trong trường hợp nếu biến này chưa từng khai báo, gán giá trị thì code lỗi - script bị dừng
if ($any_var_name != null)
{
    ...
}
// Code này kiểm tra biến $any_var_name có tồn tại và có giá trị khác null không
// Không có lỗi dừng chương trình kể cả $any_var_name chưa từng được tạo ra
if (isset($any_var_name))
{

}

Hàm empty

Hàm empty() trả về true nếu biến tồn tại và có giá trị rỗng. (điều kiện kiểm tra giá trị ngược với isset). Một biến rỗng giá trị của nó là false (khi nào giá trị convert sang boolean nhận false đã trình bày tạ kiểu logic boolean)

// Kiểm tra xem $xyz_abc có rỗng không, code KHÔNG LỖI kể cả $xyz_abc
// chưa từng được tạo ra (trả về true)
if (empty($xyz_abc))
{

}

Hàm unset

Hàm unset hủy biến khỏi chương trình

unset($abc);
// biến $abc trước unset dù có tồn tại hay không, thì sau unset coi
// như không tồn tại

Đăng ký nhận bài viết mới
Kiểu dữ liệu PHP (Bài trước)
(Bài tiếp) var_dump trong PHP