<?php 
  public static function emailValid($string) 
    { 
        if (preg_match ("/^([a-zA-Z0-9])+([a-zA-Z0-9\._-])*@([a-zA-Z0-9_-])+\.[A-Za-z]{2,6}$/", $string)) 
            return true; 
    } 
?>

Hoặc dùng

<?php 
$regex = "/([a-z0-9_]+|[a-z0-9_]+\.[a-z0-9_]+)@(([a-z0-9]|[a-z0-9]+\.[a-z0-9]+)+\.([a-z]{2,4}))/i"; 
if(!preg_match($regex, $email)) { 
    echo "Địa chỉ email phù hợp"; 
} 
else { 
    echo "Email không đúng"; 
} 
?> 

Đăng ký nhận bài viết mới