Hàm ẩn danh (Bài trước)

Khi cần kiểm tra email hợp lệ tức kiểm tra xem một chuỗi có phải đúng định dạng email không, bạn có thể dùng biểu thức chính quy RegEx để kiểm tra. Trong PHP có nhiều hàm có thể dùng biểu thức chính quy để kiểm tra dữ liệu, như Hàm preg_match

Trong ví dụ này ta sử dụng preg_match để kiểm tra một chuỗi có định dạng là địa chỉ email hay không. Xây dựng một hàm có tên là emailValid như sau:

<?php
// trả về true nếu đúng định dạng email
function emailValid($email)
{
  return (bool)preg_match ("/^([a-zA-Z0-9])+([a-zA-Z0-9\._-])*@([a-zA-Z0-9_-])+\.[A-Za-z]{2,6}$/", $email);
}
?>

Hoặc code như sau:

<?php
// trả về true nếu đúng định dạng email
function emailValid($email)
{
  $regex = "/([a-z0-9_]+|[a-z0-9_]+\.[a-z0-9_]+)@(([a-z0-9]|[a-z0-9]+\.[a-z0-9]+)+\.([a-z]{2,4}))/i";
  if(!preg_match($regex, $email)) {
    return true;
  }
  else
  {
    return false;
  }
}
?>

Đăng ký nhận bài viết mới
Hàm ẩn danh (Bài trước)