Server

Phần này nói về xác thực bằng SSH Key, cách sử dụng chúng để nhanh chóng tạo kết nối an toàn, tiện dụng.

Cú pháp sử dụng scp

SCP (secure copy - sao chép an toàn) là lệnh do OpenSSH Client cung cấp, nó cho phép truyền tải file qua lại giữa máy local và remote (server), nó sử dụng giao thức SSH để truyền file. Bạn sử dụng đến lệnh scp khi muốn:

  • Copy file,thư mục, từ máy local lên server
  • Copy file,thư mục, từ máy server (remote) về local (client)
  • Copy file,thư mục, từ máy server (remote) này sang máy server (remote) khác

Cú pháp cơ bản như sau

scp [OPTION] [user_src@]src_host:]src_file [user@]desk_host:]des_file

Trong đó:

  • [user_src@]src_host:]src_file là file, thư mục nguồn, ví dụ abcuser@192.168.1.55:/home/file1.txt là file /home/file1.txt tại máy abcuser@192.168.1.55, như dấu :, nếu là tại máy local thì không cần chỉ ra user, host tức bỏ đoạn abcuser@192.168.1.55:
  • [user@]desk_host:]des_file đường dẫn file, thư mục đích muốn copy - ý nghĩa tương tự như trên
  • [OPTIONS] các thiết lập cho thêm vào nếu muốn, như cho thêm tham số -r để đệ quy copy cả thư mục, các file, thư mục con theo đường dẫn.

Ví dụ sử dụng scp

download - copy một file từ server về local

Ví dụ, có một file nằm trên server 192.168.1.99 ở đường dẫn /home/data/1.txt, có tài khoản SSH với user là root. Giờ muốn copy file đó về lưu ở máy local với đường dẫn là /mycode/1.txt, sử dụng scp như sau:

scp root@192.168.1.99:/home/data/1.txt /mycode/1.txt

File 1.txt trên server đã copy về local ở đường dẫn /mycode/1.txt

Tương tự, thử thực hiện copy file đó về máy local Windows, lưu vào C:\data\1.txt

scp root@192.168.1.99:/home/data/1.txt "C:\data\1.txt"

download - copy thư mục về máy local

Ví dụ copy thư mục /home/data từ server về lưu vào /mycode/data01

scp -r root@192.168.1.99:/home/data /mycode/data01

upload - copy file (thư mục) từ local lên server

Tham số của scp chỉ ra nguồn và đích ngược lại với download là upload. Ví dụ, upload file /mycode/3.txt lên server lưu ở /home/data/3.txt

scp /mycode/3.txt root@192.168.1.99:/home/data/3.txt

Hoặc Upload cả thư mục /mycode/data/ lên server

scp -r /mycode/data root@192.168.1.99:/home/data

Đăng ký nhận bài viết mới