PHP

Dùng Putty

- Nếu muốn sử dụng PHP phiên bản 5.5 làm như sau

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set php1_release 5.5
./build update
./build php n
./build rewrite_confs //Viết lại conf
Tương tự nếu muốn nâng cấp PHP 7 thì làm như sau:
cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set custombuild 2.0
./build set php1_release 7.0
./build set apache_ver 2.4
./build update
./build php d 
./build rewrite_confs //Viết lại conf
 
 

Đăng ký nhận bài viết mới