static và final (Bài trước)
(Bài tiếp) package

Thư viện các hàm toán học Math

JDK định nghĩa săn một số lớp tiện dụng, một trong số là là lớp Math cung cấp các hàm về toán học. Bạn không cần phải tạo đối tượng lớp Math vì các hàm trong lớp đó là static, để gọi hàm chỉ đơn giản viết tên lớp Math và tên phương thức cần gọi.

Trước khi gọi các hàm Math, bạn có thể import package để khỏi phải viết đầy đủ tên pack, như

import java.lang.Math;

Math.PI hằng số PI

double g45 = Math.PI/4;

Math.abs() trả về giá trị tuyệt đối của tham số

int a = Math.abs(10);  // 10
int b = Math.abs(-20); // 20

Math.ceil() trả về giá trị double là số làm tròn tăng bằng giá trị số nguyên gần nhất

double c = Math.ceil(7.342);  // 8.0

Math.floor() trả về double là số làm tròn giảm

double f = Math.floor(7.343);  // 7.0

Math.max() lấy số lớn trong hai số

int m = Math.max(10, 20);  // 20

Math.min lấy số nhỏ

int m = Math.min(10, 20);  // 10

Math.pow lấy lũy thừa (cơ-số, số mũ)

double p = Math.pow(2, 3); // 8.0

Math.Math.sqrt() khai căn

double a = Math.sqrt(9);//3

Math.sin(), Math.cos() sin và cos của góc đơn vị radian

double s = Math.sin(Math.PI/2);//1

Math.random() sinh số double ngẫu nhiên từ 0 đến 1

double r = Math.random();

Math.toDegrees() đổi góc radian thành độ

double goc = Math.toDegrees(Math.PI/2); //90

Math.toRadians() đổi góc đơn vị độ ra radian

double goc = Math.toRadians(45);//0.7853981633974483

Đăng ký nhận bài viết mới
static và final (Bài trước)
(Bài tiếp) package