Mảng Java (Bài trước)

Lớp (class) trong Java

Một lớp là mô tả về các đối tượng sẽ được tạo ra. Mỗi class có tên class, trong nó có các thuộc tính như là dữ liệu của lớp và các ứng sử của lớp (các hàm) gọi là các phương thức.

Ví dụ một lớp về con người có thể có:

 • Các thuộc tính: tên, chiều cao, cân nặng, giới tính, tuổi ...
 • Các ứng sử: đi, chạy, nhảy, nói, ngủ ...

Từ lớp con người như vậy tạo ra các đối tượng cụ thể khi chạy chương trình như: Đàn ông, Phụ nữ

Các class được định nghĩa dùng từ khóa class sẽ tìm hiểu sau, ví dụ:

public class ClassName {
  //... Định nghĩa các thuộc tính
  //... Định nghĩa các phương thức
}

Phương thức là gì

Các phương thức định nghĩa ứng xử của lớp. Một phương thức là một tập hợp các khối lệnh (code) để thi hành một chức năng nào đó. Ví dụ như System.out.println() là một phương thức. Bạn có thể định nghĩa phương thức riêng của bạn, thi hành với một nhiệm vụ cụ thể nào đó

Hãy xem ví dụ sau:

class MyClass {

 static void sayHello() {
  System.out.println("Hello World!");
 }

 public static void main(String[ ] args) {
  sayHello();
 }
}
//Xuất ra: "Hello World!"

Trong ví dụ trên, đã định nghĩa một phương thức sayHello(), phương thức đó được hàm main() gọi để in ra lời chào mừng. Như vậy để gọi phương thức để thi hành code chỉ cần viết tên phương thức và truyền các tham số nếu cần thiết. Một phương thức có thể gọi bao nhiêu lần là tùy mục đích.

Tham số của phương thức

Bạn có thể tạo phương thức chấp nhận các tham số truyền vào. Tham số được mô tả trong dấu cặp ngoặc (), các tham số mô tả bởi kiểu dữ liệu và tên tham số, nhiều tham số thì cách nhau bởi dấu phảy ,

Ví dụ phương thức sau poem() có một tham số kiểu String có tên là atr

class MyClass {

  static void poem(String atr) {
    System.out.println("Java " + atr);
  }

  public static void main(String[ ] args) {
    poem("is Love");
    poem("is Life");
    poem("keeps you busy as bees in a hive");
  }

}

//Xuât ra:
//Java is Love
//Java is Life
//Java keeps you busy as bees in a hive

Tham số tùy chọn

Java có cách khai báo tham số mà khi gọi phương thức số lượng giá trị truyền vào là tùy thích cách nhau bởi dấu phảy ,. Khai báo kiểu tham số này sử dụng ký hiệu ba chấm ... (Kiểu-dữ-liệu ... tên-biến).

Hãy xem ví dụ sau, phương thức printnames() có tham số tùy chọn có tên names như sau

class MyClass {

  static void printnames(String ... names) {

    int soten = names.length;
    System.out.println("Số tên là: " + soten);

    for (String name : names) {
      System.out.println(name);
    }
  }

  public static void main(String[ ] args) {
    printnames("Thu", "Tâm", "Dũng", "Long","Cúc");
  }
}
/*IN RA
Số tên là: 5
Thu
Tâm
Dũng
Long
Cúc*/

Ví dụ trên, tham số names như là mảng truyền vào phương thức. Số phần tử quyết định khi truyền tham số cho hàm, như trên là 5 phần tử.

Giá trị trả về của phương thức

Một phương thức có thể có giá trị trả về, sử dụng từ khóa return hãy xem phương thức sau

static int sum(int val1, int val2) {
  return val1 + val2;
}

Chú ý trong định nghĩa phương thức, kiểu trả về phải được định nghĩa trước tên phương thức, như trên đó là kiểu int

Từ khóa static ở tên phương thức, cho biết phương thức này có thể gọi ở bất kỳ đâu mà không cần tạo ra đối tượng lớp chứa phương thức đó.

Giờ là ví dụ sử dụng phương thức trên

class MyClass {

  static int sum(int val1, int val2) {
    return val1 + val2;
  }

  public static void main(String[ ] args) {
    int x = sum(2, 5);
    System.out.println(x);
  }
}
// Outputs "7"

Bạn thấy, giá trị trả về của phương thức đã được gán vào biến x.

Khi phương thức bạn xây dựng mà không có giá trị trả về thì cần phải khai báo với từ khóa void


// trả về giá trị kiểu int, số 5
static int returnFive() {
  return 5;
}

// phương thức có tham số, nhưng không có giá trị trả về
static void sayHelloTo(String name) {
  System.out.println("Hello " + name);
}

Tạo lớp class trong Java

Trong Eclipse sau khi tạo dự án Java mới. Bạn có thể tạo ra một lớp bằng lệnh File > New > Class trong hộp thoại hiện thị nhập tên của class, ví dụ nhập Animal

Eclipse sẽ tạo ra file Animal.java, và khai báo sẵn lớp Animal trong file đó giúp bạn

public class Animal {
}

Giờ thêm một phương thức có tên bark() trong lớp

public class Animal {

  void bark() {
    System.out.println("Woof-Woof");
 }

}

Như vậy đã có lớp Animal, trong lớp có phương thức bark()

Ta thấy phương thức bark() khai báo không có từ khóa public static như các ví dụ trước đây, điều này có nghĩ để gọi được hàm này cần phải tạo ra đối tượng cụ thể cho lớp Animal

Ví dụ sử dụng lớp đó trong hàm main của lớp MyClass. Đối tượng mới tạo ra bằng từ khóa new

class MyClass {
 public static void main(String[] args) {
  Animal dog = new Animal();
  dog.bark();
 }
}

// Outputs "Woof-Woof"

Trong ví dụ trên ta đã tạo ra đối tượng Animal lưu trong dog và để truy cập vào các phương thức và thuộc tính dùng dấu châm và tên phương thức, thuộc tính như dog.bark()

Thuộc tính của lớp

Như ta đã biết lớp có thuộc tính và phương thức. Thuộc tính cơ bản là biến bên trong một lớp. Ví dụ tạo ra lớp với phương thức và thuộc tính như sau:

public class Vehicle {
  int maxSpeed;
  int wheels;
  String color;
  double fuelCapacity;

  void horn() {
    System.out.println("Beep!");
  }
}

maxSpeed, wheels, color, fuelCapacity là các thuộc tính của lớp, còn horn() là phương thức.

Ví dụ sử dụng

class MyClass {

 public static void main(String[] args) {

  //Tạo ra v1, v2 đối tượng của lớp
  Vehicle v1 = new Vehicle();
  Vehicle v2 = new Vehicle();

  //Gán giá trị cho thuộc tính
  v1.color = "red";

  //Truy cập phương thức
  v2.horn();
 }
}

//Xuất
//Beep!
Đăng ký theo dõi ủng hộ kênh
Mảng Java (Bài trước)