ArrayList / LinkedList (Bài trước)
(Bài tiếp) Set Tập hợp

HashMap

Array, List lưu trữ các phần tử như một tập hợp có thứ tự, mỗi phần tử có một chỉ số vị trí index. HashMap được sử dụng để lưu trữ dữ liệu tập hợp như là cặp key / value. Một đối tượng sử dụng như là key (index), đối tượng kia là object (value). Các phương thức put, remove, get sử dụng để thêm, xóa, lấy phần tử trong HashMap

import java.util.HashMap;

public class MyClass {

 public static void main(String[ ] args) {

  HashMap<String, Integer> points = new HashMap<String, Integer>();

  points.put("Amy", 154);
  points.put("Dave", 42);
  points.put("Rob", 733);

  System.out.println(points.get("Dave"));

 }
}
// Outputs 42

Chúng ta đã tạo ra HashMap với kiểu String là key, và Integers là giá trị.

Một số phương thức với HashMap

 • clear() xóa toàn bộ phần tử
 • containsKey(Object key) kiểm tra phần tử có key tồn tại
 • containsValue(Object value) kiểm tra phần tử có giá trị value tồn tại hay không
 • get(Object key) lấy giá trị phần tử theo key
 • remove(Object key) loại bỏ phần tử theo key
 • size() lấy số phần tử

Đăng ký nhận bài viết mới
ArrayList / LinkedList (Bài trước)
(Bài tiếp) Set Tập hợp