Biến và kiểu dữ liệu

Các biến là nơi để lưu dữ liệu trong quá trình thi hành, biến có tên biến (ví dụ age, name ...) dùng để lưu dữ liệu vào đó và lấy dữ liệu từ đó ra.

Mỗi biến được khai báo có một kiểu dữ liệu riêng như:

 • int kiểu dữ liệu số nguyên như số -123, 400 ...
 • String kiểu dữ liệu lưu trữ chuỗi, ví dụ : "Hello" ...
 • double kiểu dữ liệu số thực 1.223 ...
 • char kiểu dữ liệu lưu ký tự: ví dụ 'A', 'x' ...
 • Boolean lưu giá trị logic nhận giá trị true hoặc false

Trước khi sử dụng biến, cần phải khai báo chỉ ra kiểu dữ liệu, tên biến và có thể có giá trị khởi tạo, ví dụ đây là một khai báo biến

String name = "David";

Đã tạo ra một biến có tên là name, kiểu dữ liệu String với giá trị khởi tạo ban đầu là "David"

Chú ý mỗi biến chỉ lưu được đúng các giá trị phù hợp với kiểu dữ liệu của nó. Khai báo là số nguyên thì không thể bắt nó lưu số thực, sâu ...

Ví dụ về khai báo biến

class MyClass {
 public static void main(String[ ] args) {
  String name ="David";
  int age = 42;
  double score =15.9;
  char group = 'Z';
  boolean online = true;

  System.out.println(name + " " + age + " tuổi & có điểm:"
    + score + " trong nhóm " + group
    + " tình trạng online" + online );

 }
}

Các kiểu dữ liệu nguyên thủy

Với Java hầu hết mọi thứ đều hướng đội tượng tạo ra từ lớp, cấu trúc ... tuy nhiên có các dữ liệu gọi là dữ liệu nguyên thủy không phải là đối tượng lớp

Tám kiểu dữ liệu nguyên thủy JAVA là

Kiểu dữ liệu nguyên thủy trong Java
KiểuMô tảMặc địnhCỡVí dụ
booleantrue hoặc falsefalse1 bittrue, false
byteSố nguyên từ -128 .. 12708 bits123
charKý tự Unicode\u000016 bits 'a', '\u0041', '\101', '\\', '\'', '\n', 'ß'
shortSố nguyên giá trị từ -32768 .. 32767016 bits1000
intSố nguyên -2,147,483,648 .. 2,147,483,647032 bits-2, -1, 0, 1, 2
longSố nguyên dài064 bits-2L, -1L, 0L, 1L, 2L
floatSố thực0.032 bits 1.23e100f, -1.23e-100f, .3f, 3.14F
doubleSố thực0.064 bits 1.23456e300d, -1.23456e-300d, 1e1d
Đăng ký theo dõi ủng hộ kênh