HashMap (Bài trước)
(Bài tiếp) Collections

Set Tập hợp, HashSet / LinkedHashSet

Một tập hợp là một nhóm các phần từ mà chúng không bị trùng nhau. Nó là sự trừu tượng hóa tập hợp trong toán học. Một loại tập hợp trong Java là HashSet

Ví dụ

import java.util.HashSet;

class MyClass {
 public static void main(String[ ] args) {
	  HashSet set = new HashSet();
	  set.add("A");
	  set.add("B");
	  set.add("C");
	  set.toArray();

	  for (Object s: set) {
		  System.out.println(s);

	  }

 }
}
/*OUT:
A
B
C*/

Tương tự có lớp LinkedHashSet, chỉ có điều thứ tự của phần tử xếp theo thứ tự nó chèn vào

Một số phương thức của HashSet / LinkedHashSet

size() lấy số phần tử

isEmpty() kiểm tra rỗng hay không

contains(Object o) kiểm tra có chứa phần tử

add(E e) thêm phần tử vào tập hợp

remove(Object o) xóa phần tử khỏi tập hợp

clear() xóa mọi phần tử khỏi tập hợp

toArray() lấy mảng các phần tử


Đăng ký nhận bài viết mới
HashMap (Bài trước)
(Bài tiếp) Collections