Liên hệ
java

Lớp Collections làm việc với tập hợp Java

Tìm hiểu các phương thúc tĩnh tiện dụng làm việc với tập hợp trong Java, như sắp xếp danh sách, mảng

Các hàm Collections

Để làm việc với các dữ liệu tập hợp khác nhau, API JAVA cung cấp lớp Collections trong package java.util.

Collection có nhiều phương thức tĩnh (gọi mà không cần tạo ra đối tượng Collections) tiện dụng như:

sort(Collection c) sắp xếp danh sách

max(Collection c) lấy giá trị lớn nhất trong c

reverse(List list) đảo ngược thứ tự

shuffle(List list) sắp xếp danh sách ngẫu nhiên

import java.util.Collections;
import java.util.ArrayList;;;

public class MyClass {
	 public static void main(String[ ] args) {
	  ArrayList<String> animals = new ArrayList<String>();
	  animals.add("tiger");
	  animals.add("cat");
	  animals.add("snake");
	  animals.add("dog");

	  Collections.sort(animals);

	  System.out.println(animals);
	 }
	}
	/* Outputs:
	[cat, dog, snake, tiger]
	*/

Ví dụ sort

import java.util.Collections;
import java.util.ArrayList;;;

public class MyClass {
	 public static void main(String[ ] args) {
	  ArrayList<String> animals = new ArrayList<String>();
	  animals.add("tiger");
	  animals.add("cat");
	  animals.add("snake");
	  animals.add("dog");

	  Collections.sort(animals);

	  System.out.println(animals);
	 }
	}
	/* Outputs:
	[cat, dog, snake, tiger]
	*/

Ví dụ sort

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;

public class MyClass {
 public static void main(String[ ] args) {
  ArrayList<Integer> nums = new ArrayList<Integer>();
  nums.add(3);
  nums.add(36);
  nums.add(73);
  nums.add(40);
  nums.add(1);

  Collections.sort(nums);
  System.out.println(nums);
 }
}
/* Outputs:
[1, 3, 36, 40, 73]
*/

Vui lòng đăng ký ủng hộ kênh