Collections (Bài trước)
(Bài tiếp) File

Lớp Iterator

Một đối tượng Iterator là có khả năng duyệt qua phần tử, lấy phần tử, loại bỏ phần tử khỏi tập hợp. Thường trước khi truy cập một tập hợp, bạn phải có một Interator. Các tập hợp đều cung cấp phương thức iterator để lấy Iterator bắt đầu của tập hợp.

Lớp Iterator trong java.util cung cấp các phương thức

hasNext(): có phần tử tiếp theo hay không

next(): lấy phần tử tiếp theo

remove(): loại bò phần tử cuối cùng

import java.util.Iterator;
import java.util.LinkedList;

public class MyClass {
  public static void main(String[ ] args) {
 LinkedList<String> animals = new LinkedList<String<();
 animals.add("fox");
 animals.add("cat");
 animals.add("dog");
 animals.add("rabbit");

 Iterator<String< it = animals.iterator();
 String value = it.next();
 System.out.println(value);
}
}
//Outputs "fox"

Thông thường Iterator dùng trong vòng lặp

import java.util.Iterator;
import java.util.LinkedList;

public class MyClass {
 public static void main(String[ ] args) {
  LinkedList<String> animals = new LinkedList<String>();
  animals.add("fox");
  animals.add("cat");
  animals.add("dog");
  animals.add("rabbit");

  Iterator<String> it = animals.iterator();
  while(it.hasNext()) {
   String value = it.next();
   System.out.println(value);
   }
 }
}
/*
fox
cat
dog
rabbit
*/

Đăng ký nhận bài viết mới
Collections (Bài trước)
(Bài tiếp) File