Math / Toán học (Bài trước)
(Bài tiếp) OOP trong Java

Package trong Java

Các package trong Java khá giống với khái niệm namespace trong PHP, Java sử dụng package để tránh sự xung đột trong điều khiển truy cập các lớp.

Một package có thể hiểu như là một tập hợp các thứ như: các lớp, các package con.

Để tạo ra package đơn giản phải chuột vào thư mục scr trong Eclipse chọn New > Package rồi nhập tên

Tên package sẽ xuất hiện trong phần thư mục của dự án. Bạn có thể tạo ra các lớp trong package

Các lớp định nghĩa trong package, ví dụ package có lớp sample thì phần đầu file đó phải có

package samples;

Ví dụ lớp Vehicle định nghĩa trong package sample

package sample;

public class Vehicle {
  private String color;

  // Getter
  public String getColor() {
    return this.color;
  }

  // Setter
  public void setColor(String c) {
    this.color = c;
  }
}

Để sử dụng các lớp thuộc package nào đó, bạn cần phải sử dụng từ khóa import để nạp package đó sử dụng.

Ví dụ

import samples.Vehicle;

class MyClass {
 public static void main(String[ ] args) {
  Vehicle v1 = new Vehicle();
  v1.setColor("RED");
 }
}

Để nạp tất cả các lớp thuộc một package nào đó, có thể dùng ký hiệu đại diện *, ví dụ: import samples.*

Java API

Java có một tập hợp các lớp, các interface được viết sẵn, bạn chỉ việc nạp và sử dụng. Tài liệu về các API này đọc tại: https://docs.oracle.com/javase/9/docs/api/

Tìm thấy API cần thiết nào, bạn chỉ cần nạp sử dụng bằng từ khóa import


Đăng ký nhận bài viết mới
Math / Toán học (Bài trước)
(Bài tiếp) OOP trong Java