Sử dụng Form, đọc dữ liệu gửi đến từ Form với PHP

Xây dựng Form với PHP, dữ liệu Form gửi đến với $_GET, $_POST, cách xác định HTTP Request gửi đến PHP là POST hay GET
Upload file trong PHP

Upload file trong PHP

Xây dựng form upload file và xử lý code PHP để lưu lại file đã upload từ biến $_FILES và các hàm move_uploaded_file

Gửi email trong PHP

Sử dụng hàm mail() để gửi email trong lập trinh PHP

Làm việc với file trong PHP

Đọc và ghi file trong PHP với các hàm fopen, fwrite, fread, file_get_contents, file_put_contents

Gộp file thư viện trong PHP với include() và require()

Sử dụng các lệnh include(), require(), require_once() để gộp các file PHP

Các biến định nghĩa trước trong PHP

Tìm hiểu cách sử dụng các biến $_SERVER, $GLOBALS, $_SESSION, $_GET, $_POST trong PHP
Sử dụng Session và Cookie trong PHP

Sử dụng Session và Cookie trong PHP

Sử dụng Session để lưu trữ phiên làm việc, tương tác với biến $_SESSION và $_COOKIE trong PHP

Hàm trong lập trình PHP

Định nghĩa hàm, khai báo và sử dụng hàm tự xây dựng trong PHP với các tham số giá trị và tham chiếu

Chuỗi ký tự trong Php

Định nghĩa chuỗi - xâu ký tự trong Php, các cách khai báo chuỗi và các hàm về chuỗi như strpos, strlen, str_replace
Mảng trong Php

Mảng trong Php

Khai báo mảng dạng chỉ số, mảng kết hợp, mảng nhiều chiều trong Php, vòng lặp duyệt qua các phần tử mảng php và các hàm xử lý mảng

Các vòng lặp trong Php

Sử dụng các vòng lặp như vòng lặp foreach, for, vòng lặp while và do while trong Php cũng như từ khóa break và continue

Câu lệnh rẽ nhánh if và switch trong PHP

Sử dụng các khối lệnh rẽ nhánh bằng các lệnh if else, elseif và switch case, câu lệnh ba thành phần if else

Các toán tử trong PHP

Cú pháp sử dụng các toán tử trong PHP gồm các loại toán tử số học, toán tử so sánh, gán và toán tử điều kiện
Hằng số trong PHP

Hằng số trong PHP

Định nghĩa hằng số với hàm define và từ khóa const, lấy giá trị hằng bằng hàm constant và các hằng số đặc biệt magic constant PHP

Kiểu dữ liệu và biến trong PHP

Khái niệm về biến trong PHP, cách khai báo và sử dụng biến, các kiểu dữ liệu PHP đơn giản và phức tạp như kiểu số, chuỗi, kiểu đặc biệt

Tổng quan về cú pháp lập trình PHP

Các vấn đề cơ bản nhất về cú pháp khi lập trình PHP, như đoạn mã PHP, chú thích trong PHP

Sử dụng Callbacks / Callables

Callbacks / Callables trong PHP
Cài đặt PHP và chạy Scrip PHP đầu tiên

Cài đặt PHP và chạy Scrip PHP đầu tiên

Viết Script PHP với chương trình Helloworld đầu tiên, tìm hiểu cấu trúc cơ bản của một khối PHP cũng như cài đặt Wampserver (Windows) để chạy code PHP ở local, tạo máy chủ HTTP bằng lệnh PHP, cũng cài đặt Visual Studio Code và các phần mở rộng hỗ trợ PHP

Đăng ký nhận bài viết mới