Các biến định nghĩa trước trong PHP

Các biến định nghĩa trước trong PHP

Tìm hiểu cách sử dụng các biến siêu toàn cục $_SERVER, $GLOBALS, $_FILE, $_SESSION, $_GET và $_POST trong PHP
Sử dụng Session và Cookie trong PHP

Sử dụng Session và Cookie trong PHP

Sử dụng Session để lưu trữ phiên làm việc, tương tác với biến $_SESSION và $_COOKIE trong PHP
Hàm trong lập trình PHP

Hàm trong lập trình PHP

Định nghĩa hàm, khai báo và sử dụng hàm tự xây dựng trong PHP với các tham số tham trị và tham chiếu, tham số tùy chọn và tham số mặc định
Chuỗi ký tự trong Php

Chuỗi ký tự trong Php

Định nghĩa chuỗi - xâu ký tự trong Php, các cách khai báo chuỗi, nối chuỗi, và các hàm về chuỗi như strpos, strlen lấy độ dài chuỗi, str_replace, strtolower, strtr, substr, trim cắt khoảng trắng ...
Mảng trong Php

Mảng trong Php

Khai báo mảng (array) dạng chỉ số, mảng kết hợp, mảng nhiều chiều trong PHP, vòng lặp duyệt qua các phần tử mảng và các hàm xử lý mảng
Các vòng lặp for foreach do while trong Php

Các vòng lặp for foreach do while trong Php

Sử dụng các vòng lặp như vòng lặp for, vòng lặp foreach, vòng lặp while và do while trong PHP cũng như từ khóa break và continue trong các vòng lặp PHP
Câu lệnh rẽ nhánh if và switch trong PHP

Câu lệnh rẽ nhánh if và switch trong PHP

Sử dụng các lệnh rẽ nhánh if else, elseif và switch case, câu lệnh ba thành phần if else, lệnh break trong lệnh switch
Các toán tử trong PHP

Các toán tử trong PHP

Cú pháp sử dụng các toán tử trong PHP gồm các loại toán tử số học, toán tử so sánh, gán và toán tử điều kiện
Hằng số trong PHP

Hằng số trong PHP

Định nghĩa hằng số với hàm define và từ khóa const, lấy giá trị hằng bằng hàm constant và các hằng số đặc biệt magic constant PHP
Biến trong lập trình PHP

Biến trong lập trình PHP

Khái niệm về biến trong PHP, cách khai báo và sử dụng biến, phạm vi biến toàn cục và biến cục bộ, biến tĩnh trong PHP, lệnh var_dump khám phá biến
Tổng quan về cú pháp lập trình PHP

Tổng quan về cú pháp lập trình PHP

Các vấn đề cơ bản nhất về cú pháp khi lập trình PHP, nhúng code PHP trong file, các chú thích comment trên một dòng trên nhiều dòng, code php và khoảng trắng, kết thúc câu lệnh PHP, khái niệm về khối lệnh php
Sử dụng các khối điều khiển thay thế khi nhúng mã PHP vào HTML

Sử dụng các khối điều khiển thay thế khi nhúng mã PHP vào HTML

Viết mã PHP nhúng tronng HTML, kết hợp xuất HTML nó có các cấu trúc điều khiển thay thế cho if, while, foreach, for, switch. Mỗi khối sẽ thay thế đóng thẻ nhúng php bằng dấu : và kết thúc thẻ với từ tương ứng endif; endwhile, endfor; endforach; endswitch
Sử dụng các API của Google trong website

Sử dụng các API của Google trong website

Cài đặt và sử dụng các API dịch vụ của Google như OAuth, BlogSpot, Analytic ...
Sử dụng Composer trong lập trình PHP

Sử dụng Composer trong lập trình PHP

Tìm hiểu Composer, cài đặt và sử dụng Composer để quản lý, cài đặt các thư viện, phân phối thư viện lên Packagist
Middleware trong PHP và Slim framework

Middleware trong PHP và Slim framework

Tìm hiểu khái niệm Middleware, áp dụng cho các ứng dụng WEB (Zend Framework, Lavarel, Slim) và giới thiệu Slim Framework, bộ khung nhỏ gọn áp dụng Middleware
Sử dụng Callbacks / Callables

Sử dụng Callbacks / Callables

Khái niệm về hàm callback trong lập trình và vận dụng truyền hàm Callbacks / Callables trong PHP khi callback là một hàm thông thường, là một phương thức của lớp, hay là một hàm ẩn danh
Recipe tập hợp các hàm PHP tiện dụng

Recipe tập hợp các hàm PHP tiện dụng

Thư viện gồm các hàm PHP ngắn gọn hay dùng khi lập trình
PHP - kiểm tra email có đúng không

PHP - kiểm tra email có đúng không

Xây dựng hàm kiểm tra chuỗi có phải là một địa chỉ email hay không, chuỗi có phù hợp định dạng email bằng cách sử dụng biểu thức chính quy trong PHP
Cài đặt PHP và chạy Scrip PHP đầu tiên

Cài đặt PHP và chạy Scrip PHP đầu tiên

Viết Script PHP với chương trình Helloworld đầu tiên, tìm hiểu cấu trúc cơ bản của một khối PHP cũng như cài đặt Wampserver (Windows) để chạy code PHP ở local, tạo máy chủ HTTP bằng lệnh PHP, cũng cài đặt Visual Studio Code và các phần mở rộng hỗ trợ PHP
[PHP] Hàm đổi tiếng việt có dấu thành không dấu đổi URL xenforo  thân thiện

[PHP] Hàm đổi tiếng việt có dấu thành không dấu đổi URL xenforo thân thiện

Xây dựng hàm đổi chuỗi tiếng việt có dấu thành không dấu, áp dụng xây dựng URL thân thiện. Hướng dẫn cách tùy chỉnh URL tiếng việt không dấu diễn đàn sử dụng Xenforo, URL thân thiện với SEO

Đăng ký nhận bài viết mới