Khi sử dụng các hàm băm tạo dữ liệu lưu trữ password

Khi lưu trữ password vào CSDL thường sẽ sử dụng các hàm băm khác nhau được hỗ trợ bởi hệ CSDL hoặc ngôn ngữ lập trình (như MD5, SHA1 ...) để tạo dữ liệu mã hóa để lưu trữ password. Ví dụ:

$raw_password = 'abc123';
$crypt = md5($raw_password); //e99a18c428cb38d5f260853678922e03

Bởi vì hàm băm tạo ra các giá trị không thể dịch ngược, nên có cảm giác sẽ an toàn. Tuy nhiên với các mật khẩu yếu, nó có thể bị dò ra dựa trên giá trị băm của các mật khẩu phổ biến biết trước. Như trường hợp trên khi thấy e99a18c428cb38d5f260853678922e03 thì đoán được password là abc123 Để khắc phục điều này có thể sử dụng đến salt

Sử dụng Salt

Để phức tạp hóa mật khẩu lưu trữ, thì các mật khẩu gốc trước khi mã hóa được nối thêm các chuỗi, các chuỗi thêm này gọi là salt

Ví dụ:

$raw_password = 'abc123';

//Sinh ra chuỗi dài 32 ngẫu nhiên, cũng cần lưu chuỗi này vào một cột trong DB
$salt = random_bytes(32);

//Sử dụng thêm một salt cố định
$staticSalt = 'G4334#';


$crypt = md5($staticSalt.$raw_password.$salt);

Giờ mật khẩu lưu trữ ở trên phức tạp hơn rất nhiều. Biết được $crypt đoán ra $raw_password mặc dù là password yếu, nhưng thật sự là khó.

Đăng ký theo dõi ủng hộ kênh