Hàm này checkID kiểm tra xem có là số nguyên không âm không. 

function checkId($id="") { 
    if(is_bool($id)){ 
        return false; 
    } 
    $id = trim($id); 
    $options = array( 'options' => array( 'min_range' => 0 ) ); 
    if( !filter_var($id, FILTER_VALIDATE_INT, $options) ){ 
        return false; 
    } 
        return true; 
}

Đăng ký nhận bài viết mới