Liên hệ
lập trình php

Kiểm tra giá trị là số nguyên khác không

Giá trị định danh ID được dùng nhiều ứng dụng, hàm sau kiểm tra biến có phù hợp với ID không.

Hàm này checkID kiểm tra xem có là số nguyên không âm không. 

function checkId($id="") { 
    if(is_bool($id)){ 
        return false; 
    } 
    $id = trim($id); 
    $options = array( 'options' => array( 'min_range' => 0 ) ); 
    if( !filter_var($id, FILTER_VALIDATE_INT, $options) ){ 
        return false; 
    } 
        return true; 
}

Vui lòng đăng ký ủng hộ kênh