Câu lệnh rẽ nhánh if và switch trong PHP

Sử dụng các khối lệnh rẽ nhánh bằng các lệnh if else, elseif và switch case, câu lệnh ba thành phần if else

Các toán tử trong PHP

Cú pháp sử dụng các toán tử trong PHP gồm các loại toán tử số học, toán tử so sánh, gán và toán tử điều kiện

Sử dụng các khối điều khiển thay thế

Các câu lệnh cấu trúc điều khiển thay thế if, for, foreach, switch, while, ứng dụng trong việc xuất dự liệu trong file HTML nhúng mã PHP
Sử dụng các API của Google trong website

Sử dụng các API của Google trong website

Cài đặt và sử dụng các API dịch vụ của Google như OAuth, BlogSpot, Analytic ...
Sử dụng Composer trong lập trình PHP

Sử dụng Composer trong lập trình PHP

Tìm hiểu Composer, cài đặt và sử dụng Composer để quản lý, cài đặt các thư viện, phân phối thư viện lên Packagist

Middleware trong PHP và Slim framework

Tìm hiểu khái niệm Middleware PHP trong lập trình với các framework như Zend Framework, Lavarel, Slim ...
Recipe tập hợp các hàm PHP tiện dụng

Recipe tập hợp các hàm PHP tiện dụng

Thư viện gồm các hàm PHP ngắn gọn hay dùng khi lập trình
Tạo Dropdown menu từ mảng dùng select

Tạo Dropdown menu từ mảng dùng select

Ví dụ đơn giản tạo ra HTML select như là Dropdown menu, với dữ liệu từ mảng
Form chọn xóa nhiều file trên server

Form chọn xóa nhiều file trên server

Tạo một Form, cho phép chọn nhiều file và khi Form submit thì xóa các file đó trên server.
PHP - kiểm tra email có đúng không

PHP - kiểm tra email có đúng không

Hàm emailValid dùng để kiểm tra địa chỉ email có đúng định dạng hay không (ví dụ email@example.com là đúng)
Kiểm tra giá trị là số nguyên khác không

Kiểm tra giá trị là số nguyên khác không

Giá trị định danh ID được dùng nhiều ứng dụng, hàm sau kiểm tra biến có phù hợp với ID không.
Cài đặt PHP và chạy Scrip PHP đầu tiên

Cài đặt PHP và chạy Scrip PHP đầu tiên

Viết Script PHP với chương trình Helloworld đầu tiên, tìm hiểu cấu trúc cơ bản của một khối PHP cũng như cài đặt Wampserver (Windows) để chạy code PHP ở local, tạo máy chủ HTTP bằng lệnh PHP, cũng cài đặt Visual Studio Code và các phần mở rộng hỗ trợ PHP
[Xenforo] Thay đổi URL tiếng việt không dấu trên xenforo tốt cho seo

[Xenforo] Thay đổi URL tiếng việt không dấu trên xenforo tốt cho seo

Hướng dẫn cách tùy chỉnh URL tiếng việt không dấu diễn đàn sử dụng Xenforo. Tùy chỉnh giúp URL thân thiện với SEO

Đăng ký nhận bài viết mới