Sử dụng Form đọc dữ liệu gửi đến từ Form với PHP

Sử dụng Form đọc dữ liệu gửi đến từ Form với PHP

Xây dựng Form với PHP, dữ liệu Form gửi đến với $_GET, $_POST, cách xác định HTTP Request gửi đến PHP là POST hay GET
Sử dụng cURL trong PHP

Sử dụng cURL trong PHP

Dùng cURL trong PHP để GET và POST dữ liệu, truy cập dịch vụ REST API có kết hợp với JSON, ví dụ sử dụng dịch vụ Google URL Shortener
DI - Dependency Injection trong PHP

DI - Dependency Injection trong PHP

Tìm hiểu mô hình lập trình Dependency Injection và cách triển khai trong PHP
Biến tĩnh phương thức tĩnh trong lớp PHP

Biến tĩnh phương thức tĩnh trong lớp PHP

Sử dụng từ khóa static trong PHP để khai báo tạo ra thuộc tính tĩnh, phương thức tĩnh. Cách truy cập, gọi phương thức static
Lập trình hướng đối tượng OOP với PHP

Lập trình hướng đối tượng OOP với PHP

Tìm hiểu lập trình hướng đối tượng OOP trong PHP với các khái niệm về lớp, tính kế thừa, tính đóng gói, tính đa hình, trừu tượng ...
Xử lý thời gian năm tháng ngày giờ trong PHP

Xử lý thời gian năm tháng ngày giờ trong PHP

Lấy thời gian timestamp hiện tại trong PHP với hàm time(), chuyển đổi ngày tháng tháng với getdate(), định dạng ngày tháng với hàm date(). Lớp DateTime PHP tính toán ngày tháng với timezone
Unix timestamp chuyển đổi thời gian Unix

Unix timestamp chuyển đổi thời gian Unix

Khái niệm về timestamp, unix timestamp, hàm lấy timestamp trong PHP, công cụ onlinne convert timestamp về ngày tháng và ngược lại.
Sử dụng whoops một error handler tiện dụng

Sử dụng whoops một error handler tiện dụng

whoops là môt framework tiện dùng về error, exception handler. Hướng dẫn cài đặt vào dự án PHP
Error và Exception trong lập trình PHP

Error và Exception trong lập trình PHP

Các thông báo lỗi trong PHP, các ngoại lệ trong PHP, phát sinh ngoại lệ throw Exception, sử dụng các câu lệnh try catch finally và tạo hàm mặc định bắt lỗi với exception_handler và error_handler
Hàm preg_replace_callback trong PHP

Hàm preg_replace_callback trong PHP

Sử dụng hàm preg_replace_callback để tìm kiếm và thay thế khi xử lý chuỗi, dùng biểu thức chính quy
Hàm preg_quote trong PHP

Hàm preg_quote trong PHP

Sử dụng preg_quote để chèn thêm các ký tự đặc biệt cho biểu thức RegExp
Hàm preg_grep trong PHP

Hàm preg_grep trong PHP

Sử dụng hàm preg_grep trong PHP để tìm các phần tử trong mảng phù hợp với pattern biểu thức chính quy
Hàm preg_split trong PHP

Hàm preg_split trong PHP

Sử dụng hàm pre_split để chia nhỏ chuỗi thành mảng chứa các chuỗi con theo biểu thức chính quy
Hàm preg_replace trong PHP

Hàm preg_replace trong PHP

Sử dụng hàm preg_replace để tìm kiếm theo biểu thức chính quy và thay thế chuỗi với lập trình PHP
Lưu ý khi sử dụng biểu thức chính quy trong PHP

Lưu ý khi sử dụng biểu thức chính quy trong PHP

Một số khác biệt khi sử dụng RegExp trong các hàm của PHP, cách viết biểu thức RegExp trong PHP
Hàm preg_match preg_match_all trong PHP

Hàm preg_match preg_match_all trong PHP

Sử dụng hàm preg_match và hàm preg_match_all để thi hành tìm kiếm, trích xuất dữ liệu theo biểu thức chính quy RegExp
Upload file trong PHP

Upload file trong PHP

Xây dựng form upload file và xử lý code PHP để lưu lại file đã upload từ biến $_FILES và các hàm move_uploaded_file
Gửi email trong PHP

Gửi email trong PHP

Sử dụng hàm mail() để gửi email trong lập trinh PHP, hàm mail sử dụng dịch vụ sendmail của server để chuyển email, hướng dẫn gửi mail với nội dung HTML và có file đính kèm
Làm việc với file trong PHP

Làm việc với file trong PHP

Đọc và ghi file trong PHP với các hàm fopen, fwrite, fread, file_get_contents, file_put_contents, fgets và một số hàm như xóa file unlink, đổi tên file rename, copy
Hàm include trong PHP nạp file code bên ngoài

Hàm include trong PHP nạp file code bên ngoài

Sử dụng các lệnh include, include_once, require, require_once để gộp và thực thi các file code PHP, nạp file mã PHP từ bên ngoài

Đăng ký nhận bài viết mới