(Bài tiếp) git push

Lệnh git remote

Kho chứa git bản ở local là Local Repo, và bản lưu trữ ở máy khác (server) gọi là Remote Repo, bạn có thể liên kết giữa Local Repo và Remote Repo để trao đổi dữ liệu, đẩy thông tin từ local lên remote và ngược lại lấy thông tin từ cập nhật vào local.

Lệnh git remote cho phép bạn tạo, xem và xóa kết nối giữa các Repo. Những kết nối chứa thông tin địa chỉ đến kho chứa khác, nó có một cái tên để sử dụng khi cần thiết.

Để liệt kê các liên kết sử dụng lệnh

git remote

Hiện thị thông tin chi tiết hơn, có thêm đường dẫn đến remote Repo

git remote -v

Khi lấy về một remote repo bằng lệnh git clone, mặc định repo tải về có liên kết với tên origin chứa địa chỉ tham chiếu đến remote repo nó tải về.

Các Video: Sử dụng Git, GitHub

Dùng git remote

Tạo một liên kết

Giả sử kho chứa từ xa có địa chỉ url (https hoặc ssh) cần tạo ra liên kết đến nó đặt tên là remote-name thì thực hiện lệnh

git remote add remote-name url

Xóa một địa chỉ remote

git remote rm remote-name

Đổi tên địa chỉ remote

git remote rename ten-cu ten-moi

Xem thông tin về Remote

Sử dụng lệnh git remote show, ví dụ xem remote origin:

git remote show origin

Đăng ký nhận bài viết mới
(Bài tiếp) git push