VCS và Git (Bài trước)

Lệnh git init

Lệnh git init được sử dưng để tạo, khởi tạo một kho chứa Git mới (Git Repo) ở local. Khi đang trong thư mục dự án chạy lệnh git init nó sẽ tạo ra một thư mục con (ẩn) tên .git, thư mục này chứa tất cả thông tin mô tả cho kho chứa dự án (Repo) mới - những thông tin này gọi là metadata gồm các thư mục như objects, refs ... Có một file tên HEAD cũng được tạo ra - nó trỏ đến commit hiện tại.

Lệnh git init nhanh chóng tạo ra quản lý phiên bản của dự án dạng none bare mà bạn không cần có ngay một server để lưu Repo từ xa, không yêu cầu bạn phải nạp file dữ liệu nào. Tất cả phải làm là vào thư mục dự án cần khởi tạo và thi hành lệnh sau để khởi tạo:

git init

Sau lệnh này bạn có một Repo ở local và bắt đầu thực thi được các lệnh khác của Git.

Bạn chú ý còn có lệnh git clone nó cũng giúp cho bạn có được một Repo mới, tuy nhiên git clone có điểm khác biệt là nó tạo ra một bản sao của một Repo khác

Các Video: Sử dụng Git, GitHub

Lệnh git init --bare

Khi bạn cần tạo ra một Repo Git mà nó chỉ có chức năng lưu trữ - không có thư mục làm việc thì thực hiện lệnh:

git init --bare

Loại dự án Git này thì bạn có thể truy cập, lưu trữ, nhưng không soạn thảo, sửa file, thực hiện commit trực tiếp tại dự án. Thường tạo loại dự án này để lưu trữ như là Remote Repo (Tạo Repo git trên Server), từ đó lấy về Local (lệnh git clone), và để local đẩy dữ liệu Git lên

git

Đăng ký nhận bài viết mới
VCS và Git (Bài trước)