Lệnh git status

Lệnh git status hiện thị thông tin khác nhau (do thêm mới, xóa đi, sửa đổi các file) giữa các file trong các trường hợp:

 1. 1 Khác nhau giữa các file trong vùng staging (chỉ mục) và commit tại con trỏ HEAD (Thường HEAD ở vị trí commit cuối):
  thông tin này bạn có thể thực hiện lệnh commit để lưu staging vào dữ liệu Git
 2. 2 Khác nhau giữa các file trong thư mục làm việc và trong staging
  bạn có thể chạy git add rồi commit
 3. 3 Khác nhau giữa thư mục làm việc và những file chưa được giám sát bởi Git
  bạn có thể chạy git add rồi commit

Các Video: Sử dụng Git, GitHub

Sử dụng git status cụ thể

Thông thường thì có thể thi hành ngay lệnh với cú pháp đơn giản sau để có thông tin trạng thái đầy đủ, chỉ tiết

git status

Nếu muốn hiện thị thông tin ngắn gọn hơn thì cho thêm tham số -s

git status -s

Lúc này trước các file có sự thay đổi có thể có các ký tự tương ứng với các thông tin gồm:

 • ' ' = unmodified (không đổi)

 • M = modified (có sửa đổi)

 • A = added (file mới thêm)

 • D = deleted (file bị xóa)

 • R = renamed (đổi tên file)

 • C = copied (file copy từ file khác)

 • U = updated but unmerged (đã cập nhật, nhưng chưa merge)


Đăng ký nhận bài viết mới