git push (Bài trước)

Lệnh git fetch

Lệnh git fetch tải về dữ liệu từ Remote Repo (các dữ liệu như các commit, các file, refs), dữ liệu tải về để bạn theo dõi sự thay đổi của remote, tuy nhiên tải về bằng git fetch nó chưa tích hợp thay đổi ngay local repository của bạn, mục đích để theo dõi các commit người khác đã cập nhật lên server, để có được thông thông tin khác nhau giữa remote và local

Tải về thông tin của tất cả các nhánh của remote có tên origin

git fetch origin

Hoặc

git fetch --all

Tải thông tin của một nhánh, ví dụ master của remote origin

git fetch origin master

Sau khi tải về, để có thể khám phá sự khác biệt giữa local và remote bạn có thể xem trạng thái của thư mục làm việc, xem log của một nhánh local và log của nhánh remote

Ví dụ xem log nhánh master của remote origin

git log --oneline origin/master

Sau khi kiểm tra sự khác biệt của nhánh giữa remote và local, bản có thể thay đổi cập nhật vào local repo dữ liệu tải về bằng lệnh git pull hoặc git merge, ví dụ gộp thay đổi của remote/master và master bằng merge thì thi hành

git merge origin/master

Hoặc dùng pull như phần dưới

Các Video: Sử dụng Git, GitHub

Lệnh git pull

Lệnh git pull lấy về thông tin từ remote và cập nhật vào các nhánh của local repo.

Thi hành lệnh:

git pull

Hoặc chỉ rõ remote

git pull origin

Thì nó tải về thông tin và ngay lập tức merge cho nhánh đang làm việc, nó tương đương với lệnh

git fetch origin
git merge origin/master

Bạn có thể viết lại lịch sử commit của nhánh đang làm việc, cập nhật toàn bộ nhánh remote là base của nó thì thực hiện

git pull --rebase origin
Đăng ký theo dõi ủng hộ kênh
git push (Bài trước)