Lệnh git checkout

Lệnh git checkout được dùng để chuyển nhánh hoặc để phục hồi file trong thư mục làm việc từ một commit trước đây ...

Từ phiên bản git 2.23 còn có thể 2 lệnh với chức năng tương ứng là: git switchgit restore

Sử dụng git checkout

Chuyển nhánh

Giả sử đang ở nhánh nào đó, muốn chuyển sang nhánh master thì thực hiện lệnh:

git checkout master

Lúc này nhánh master hoạt động, và thư mục làm việc là các file tương ứng với nhánh này

Các Video: Sử dụng Git, GitHub

Phục hồi file từ phiên bản cũ

Giả sử có file index.html, muốn phục hồi nó về phiên bản ở commit có mã hash là HASH, thì thực hiện:

git checkout HASH index.html

Nếu bạn muốn phục hồi nội dung từ index (staging nếu có, nếu không từ commit cuối) thì đơn giản là

git checkout index.html

Phục hồi nhiều file, ví dụ *.html từ index (staging nếu có, nếu không từ commit cuối)

git checkout -- *.html

Có thể thực hiện với tất cả các file bằng

git checkout -- .

Khi bạn trở về hẳn một commit có mã HASH nào đó bằng lệnh:

git checkout HASH

Thì lúc này con trỏ HEAD sẽ chuyển đến commit này, và Git ở chế độ head detached, bạn làm việc trên một nhánh tạm thời

Nếu có thực hiện các commit trên nhánh này và cần lưu lại thì cuối cùng tạo nhánh mới bằng lệnh

git switch -c ten-nhanh-moi

Sử dụng git switch

Lệnh này dùng để chuyển nhánh và có thể tạo nhánh mới, ví dụ chuyển về nhánh master

git switch master

Tạo nhánh mới, kích hoạt nhánh bắt đầu từ một commit có mã HASH

git switch -c ten-nhanh HASH

Hoặc tạo nhanh từ commit cuối

git switch -c ten-nhanh

Chuyển về làm việc tại nhánh tạm thời bắt đầu từ commit có mã HASH

git switch --detach HASH

Sử dụng git restore

Lệnh git restore để phục hồi các file của thư mục làm việc.

Để phục hồi tất cả các file dùng lệnh:

git restore .

Cách sử dụng giống như git checkout cho trường hợp phục hồi


Đăng ký nhận bài viết mới