Lệnh git clone

Lệnh git clone để sao chep, copy một Git Repo (kho chứa dự án Git) về máy đang local. Một số trường hợp sử dụng git clone như:

  • Copy một Repo từ máy Remote về Local
  • Copy một Repo từ thư mục này sang một thư mục khác
  • Copy một Repo từ một Url (https) ví dụ GitHub

Lưu ý, khi copy Repo bình thường thì nó tự động tạo ra kết nối đến remote Repo, để có thể Push, kết nối này có tên mặc định origin, sau khi copy thì có thể kiểm tra bằng:

git remote -v

Các Video: Sử dụng Git, GitHub

Sử dụng git clone

Copy Repo từ thư mục này sang thư mục khác

Trên máy của bạn có một Git Repo ở đường dẫn path-git, bạn có thể copy sang vị trí khác bằng lệnh:

git clone path-git

Có thể chỉ rõ thư mục cần copy về thay vì tại thư mục hiện tại

git clone path-git path-des

Copy Repo từ server về bằng giao thức ssh

Vị dụ Server có kết nối ssh: user@host, trên đó lưu một Repo ở đường dẫn /path/to/repo, thì có thể copy về bằng lệnh

git clone user@host:/path/to/repo.git

Copy Repo bằng giao thức https

Nhiều dịch vụ Git cung cấp kết nối bằng giao thức (https) ví dụ GitHub, GitLab thì copy về bằng lệnh:

git clone url-repo

Với url-repo là địa chỉ URL ví dụ: https://github.com/xuanthulabnet/learn-ssh.git

Mặc định nó sẽ sao chép về nhánh hoạt động, để xem tất cả các nhánh có trên Remote dùng lệnh

git branch --remote

Để có thể lấy các nhánh khác nữa bạn cần chạy lệnh git fetch và checkout từng nhánh muốn lấy


Đăng ký nhận bài viết mới