Lệnh git add

Lệnh git add sử dụng để đánh chỉ mục (index) các nội dung mới, mới cập nhật trong thư mục làm việc, nó chuẩn bị nội dung sắp xếp cho lần commit tiếp theo.

Khái niệm đánh chỉ mục ở trên có nghĩa là lưu lại ảnh chụp (snapshot) thông tin thay đổi của thư mục làm việc so với lần commit trước (hoặc so với snapshot chưa commit), snapshot lưu ở khu vực gọi là staging (sắp xếp, chuẩn bị)

Bạn có thể thực hiện lệnh git add nhiều lần để tạo tạo ra một snapshot cuối cùng trước khi thực hiện commit.

Hình ảnh sau cho biết những ảnh hưởng của lệnh git add

so do lam viec git

Sử dụng git add

Lệnh git add có vài cách thực hiện với những tham số khác nhau:

Đưa vào vùng staging file, thư mục cụ thể

Bạn thực hiện lệnh theo cú pháp

git add file1 file2 dir1 dir2 ...

Ví dụ:

# Đưa vào staging file index.html và file about.html
git add index.html about.html

# Đưa thư mục css (và file, thư mục con) vào staging
git add css

Các Video: Sử dụng Git, GitHub

Lệnh git add sẽ đưa file, thư mục vào staging - nếu file/thư mục chưa từng được giám sát bởi git nó sẽ bắt đầu giám sát và tạo snapshot là toàn bộ file/thư mục mới. Nếu đã từng giám sát - thì snapshot là nội dung thay đổi so với commit trước.

Đưa vào vùng staging toàn bộ thư mục làm việc

Trường hợp dùng phổ biến là đưa toàn bộ thư mục làm việc vào giám sát, và tạo snapshot trong vùng staging cho chúng thì dùng cú pháp lệnh:

git add --all
# Hoặc
git add -A
# Hoặc add [thư mục hiện tại]
git add .

Lệnh trên có loại trừ (không đưa vào staging) những file, thư mục liệt kê ra trong một file .gitignore sẽ nói ở phần sau

Chú ý

Sau khi đưa vào vùng staging, vùng này có snapshot thì bạn đã có thể sẵn sàng để thực hiện lệnh git commit để lưu sự thay đổi vào CSDL của Git


Đăng ký nhận bài viết mới