Lệnh git diff

Lệnh git diff hiện thị thông tin thay đổi giữa thư mục làm việc và vùng index (staging) hoặc với commit cũ, thông tin thay đổi giữa index(staging) và commit, thông tin thay đổi giữa hai nhánh ...

Mặc định thi hành lệnh như sau:

git diff

Nó hiện thị thông tin tùy ngữ cảnh như sau:

  • Thông tin khác nhau giữa thư mục làm việc và commit cuối khi mà vùng index (staging) không có dữ liệu gì
  • Thông tin thay đổi giữa index và commit cuối nếu vùng index có dữ liệu

Các Video: Sử dụng Git, GitHub

Vài trường hợp sử dụng git diff

Kiểm tra sự thay đổi thư mục làm việc

Khi có sự thay đổi của thư mục làm việc mà chưa chỉ mục, thì có thể xem sự thay đổi của nó với commit cuối

git diff

Kiểm tra sự thay đổi của index (staging) với commit cuối

git diff --staged

Kiểm tra thay đổi giữa hai commit

git diff hash-commit1 hash-commit2

Kiểm tra sự thay đổi của hai nhánh

git diff branch1 branch2

Đăng ký nhận bài viết mới