Lệnh git commit

Lệnh git commit thực hiện lưu vào CSDL Git toàn bộ nội dung chứa trong index (vùng staging) và kèm theo nó là một đoạn text thông tin (log) mô tả sự thay đổi của của commit này so với commit trước. Sau khi commit con trỏ HEAD tự động dịch chuyển đến commit này (Trong nhánh hiện tại)

Khi thực hiện commit nếu bạn nhận ra ngay có sự nhầm lẫn nào đó bạn có thể khôi phục lại trạng thái cũ bằng lệnh git reset trình bày ở phần sau.

Sử dụng git commit

Các Video: Sử dụng Git, GitHub

Thực hiện commit đơn giản

Lệnh commit cơ bản, đơn giản nhất là thực hiện với tham số -m để kèm dòng thông tin về commit

git commit -m "Ghi chú về commit"

Lệnh trên tạo ra một commit với nội dung lấy từ vùng staging, một điểm trong lịch sử commit được tạo ra với thông tin là dòng thông tin nhập vào, sau này bạn có thể xem lại lịch sử này bằng lệnh git log

Thực hiện commit với tham số -a

Khi cho tham số -a thì nó tương đương thực hiện lệnh git add để đưa các file đang được giám sát có sự thay đổi vào staging rồi tự động chạy git commit

git commit -a -m "Ghi chú về commit"

Thay thế commit cuối bằng tham số --amend

Nếu commit đã được tạo ra nhưng chưa thực hiện push lên remote (khi có làm việc với Remote Repo - nói ở các phần sau) thì bạn có thể tạo ra commit mới thay thế cho commit cuối cùng đó. Dùng trong trường hợp không muốn tạo ra nhiều commit trong lịch sử commit thì cho vào lệnh tham số --amend

git commit --amend -m "Thông tin về commit"

Đăng ký nhận bài viết mới