git remote (Bài trước)
(Bài tiếp) git fetch, git pull

Lệnh git push

Lệnh git push được sử dụng để đẩy các commit mới ở máy trạm (local repo) lên server (remote repo). Nguồn để đẩy lên là nhánh mà con trỏ HEAD đang trỏ tới (nhánh làm việc).

Đích mà nó đẩy lên (ghi vào nhánh nào) có thể chỉ định trong tùy chọn của lệnh, tuy nhiên cũng không cần chỉ định nếu có thiết lập liên hệ giữa nguồn và đích trước. Lệnh git push cũng có thể xóa đi các nhánh của remote

Một số tham số hay dùng như:

  • --all đẩy tất cả các nhánh lên server
  • --tags đẩy tất cả các tag lên server
  • --delete xóa một nhánh chỉ ra trên server
  • -u đẩy và tạo một upstream (luồng upload tương ứng với nhánh của local), hay sử dụng cho lần đầu đẩy lên server

Các Video: Sử dụng Git, GitHub

Sử dụng git push

Đẩy lên server lần đầu tiên

Nếu là lần đầu tiên đẩy Local Repo lên Remote Repo mới khởi tạo thì cần tạo ra một theo dõi kết nối, upstream giữa local và remote, vậy hãy dùng tham số -u. Ví dụ đẩy lên remote có tên origin và tạo upstream cho nhánh master

git push -u origin master

Đẩy lên server

Sau khi có upstream, mỗi lần cần đẩy dữ liệu lên remote của nhánh master, chỉ việc thực hiện lệnh

git push

Hoặc có thể đẩy một nhánh cụ thể, ví dụ đẩy nhánh beta lên remote có tê origin

git push origin beta

Đẩy lên server tất cả các nhánh

Đẩy tất cả các nhánh ở local lên server có tên origin:

git push origin --all

Xóa một nhánh trên remote

Ví dụ bạn cần xóa nhánh beta, trên remote có tên origin

git push origin --delete beta

Bạn có thể kiểm tra các nhánh có trên remote bằng lệnh

git branch -a

Ghi đè nhánh với --force

Bạn có thể ghi đè toàn bộ một nhánh ở remote bởi một nhánh ở master, dùng lệnh này cận thận

Ví dụ, bạn ghi đè toàn nhánh master ở remote, giống với master của local

git push --force origin master

Đăng ký nhận bài viết mới
git remote (Bài trước)
(Bài tiếp) git fetch, git pull