Service, Secret (Bài trước)

Tìm hiểu Headless Service

Các Service trước bạn tạo nó có một địa chỉ IP riêng của Service, nó dùng cơ chế cân bằng tải để liên kết với các POD. Tuy nhiên nếu nuốn không dùng cơ chế cân bằng tải, mỗi lần truy cập tên Service nó truy cập thẳng tới IP của PO thì dùng loại Headless Service.

Một Headless Service (Service không IP) nó liên kết thẳng với IP của POD, có nghĩa bạn sẽ không tương tác trực tiếp với POD qua proxy. Tạo loại Service này giống như Service khác, chỉ việc thiết lập thêm .spec.clusterIP có giá trị None

Tạo Headless Service

1.headless-svc.yaml
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
 name: headless    # đặt tên Service
spec:
 clusterIP: None   # Thiết lập là Headless Svc
 selector:
  app: headless   # Các nhãn của POD nó quản lý
 ports:
  - protocol: TCP
   port: 80     # Cổng Service
   targetPort: 80  # Cổng POD (container, endpoints)
# triển khai service
kubectl apply -f 1-headless-svc.yaml

# ds service
kubectl get svc -o wide
kubernetes

Như vậy vừa tạo một Headless Svc tên headless, bạn thấy nó có CLUSTER-IP là None, và nó bao bọc các Pod với nhãn là app=test-app, hiện giờ chưa triển khai POD nào có nhãn như vậy nên khi kiểm tra chi tiết Service thấy như sau:

kubernetes

Thấy mục Endpoint là None (không có POD nào)

Giờ triên khai một Deploy tạo POD có nhãn trên

2.deploy-test-headless.yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
 name: deploy-headless
spec:
 replicas: 5
 selector:
  matchLabels:
   app: headless
 template:
  metadata:
   labels:
    app: headless
  spec:
   containers:
   - name: abc
    image: nginx
    resources:
     limits:
      memory: "128Mi"
      cpu: "100m"
    ports:
    - containerPort: 80

Sau khi triển khai manifest trên với lệnh

kubectl apply -f 2-deploy-test-app.yaml

Kiểm tra lại service headless thấy Endpoint tương ứng với các IP của POD:

kubernetes

Bạn có thể vào một Container trong hệ thống Kubernetes, thức hiện lệnh ping đến Service headless (một lần trả về IP của POD chứ không có IP service như trước), hoặc dùng lệnh nslook để phân giải tên headless là những IP nào.

kubernetes

Nếu chưa có lệnh nslookup thì cài vào

# debian
apt-get install dnsutils -y

# centos
yum install bind-utils

Đăng ký nhận bài viết mới
Service, Secret (Bài trước)