Ingress, NGINX Ingress (Bài trước)

Giới thiệu và cài đặt Rancher 2

Rancher 2.x là công cụ nguồn mở, giao diện nền web, để quản lý Kubernetes Cluster, triển khai ứng dụng trên Kubernetes cho dù Cluster của bạn chạy ở đâu, cung cấp bởi dịch vụ nào (AWS, GCP, Azure ...). Từ một Server cài đặt Rancher bạn có thể quản lý một hay nhiều Kubernetes Cluster trên cùng một giao diện.

Rancher 2.x cho phép bạn theo dõi, giám sát tình trạng của Kubernetes Cluster, nhận các cảnh bảo về sử dụng tài nguyên ...

Để triển khai Rancher, bạn cần cài đặt Rancher trên một Server: gọi là Server Rancher, cần đảm bảo địa chỉ IP của Server Rancher và các Node của Kubernetes Cluster cần quản lý liên lạc mạng được với nhau!

Để nhanh chóng, có thể triển khai Rancher từ một Docker Host. Ở đây sử dụng lại Kubernetes Cluster có 3 node từ các ví dụ trước và Rancher Server sẽ triển khai chạy trên Docker của máy ảo có địa chỉ IP 172.16.10.103 Xem lại Tạo Kubernetes Cluster

Vậy sẽ triển khai ví dụ này trên các máy ảo VirtualBox chạy CentOS gồm có:

Địa chỉ IP Chi tiết
172.16.10.100 Máy master của Cluster Kubernete
172.16.10.101 Node woker của Kubernetes
172.16.10.102 Node worker của Kubernetes
172.16.10.103 Máy cài đặt Rancher Server. CentOS, cài đặt Docker và triển khai Rancher trên Docker

Triển khai Rancher: SSH vào máy 172.16.10.103 (CentOS 7, đã có docker) và thực hiện lệnh:

docker run -d --restart=unless-stopped \
    -p 80:80 -p 443:443 \
    rancher/rancher:latest

Trong trường hợp muốn lưu dữ liệu lâu dài, có thể mount ổ đĩa vào đường đường dẫn /var/lib/rancher

docker run -d --restart=unless-stopped \
    -p 80:80 -p 443:443 \
    -v /opt/rancher:/var/lib/rancher \
    rancher/rancher:latest

Sau khi triển khai, truy cập vào địa chỉ https://172.16.10.103, màn hình đầu tiên nó yêu cầu bạn thiết lập password có user admin

rancher 2

Sau khi thiết lập password, màn hình tiếp theo yêu cầu thiết lập địa chỉ URL của Server Rancher, bạn hãy điền bằng IP của máy HOST chạy Docker, ví dụ https://192.168.1.5:444 (sau này truy cập vào Rancher bằng địa chỉ này)

rancher 2

Cuối cùng giao diện có dạng sau:

rancher 2

Thêm Cluster cần quản lý vào Rancher 2

Trước khi thêm cần đảm bảo tất cả các node của Cluster đều có thể kết nối mạng được đến Server Rancher

Từ Rancher, chọn Clusters > Add Cluster, màn hình xuất hiện như dưới. Tùy thuộc vào Cluster triển khai từ dịch vụ nào thì chọn mục tương ứng, ví dụ Amazon EC2, Azure, GKE ..., với Cluster đã triển khai trên, sẽ chọn Import an existing cluster

rancher 2

Màn hình tiếp theo, đặt tên cho Cluster quản lý, ví dụ: Cluster3Node

rancher 2

Cuối cùng là màn hình nó cung cấp các mã lệnh cần thực hiện tại Cluster bằng lệnh kubectl để kết nối

rancher 2

Nếu dùng GKE thì trước tiên phải chạy đoạn code thứ nhất (1).

Để triển các thành phần Rancher trên Cluster cần chạy mã lệnh (2) hoặc (3)

rancher 2

Sau quá trình khởi tạo, kết nối trang chủ của Rancher có thông tin về Cluster nó quản lý

rancher 2

Sử dụng Rancher 2 cơ bản

Xem Video dưới đây:

Tạo Kubernetes Cluster trên GCP với Rancher

Kích hoạt Kubernetes Engine API tại địa chỉ https://console.developers.google.com/apis/

Thực hiện các bước như trong Video


Đăng ký nhận bài viết mới
Ingress, NGINX Ingress (Bài trước)